varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Årnäs 4:69

Detaljplan för Årnäs 4:69, Varbergs kommun

upprättad den 17 december 2015, utsänd för samråd till och med den 7 april 2016.


Planområdet ligger utmed Espeviksvägen på Årnäshalvön. Fastigheten Årnäs 4:69 är idag planlagd för handelsändamål. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål.


Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.


Förslaget finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 27, Varberg. Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.


Plankarta Pdf, 839.4 kB. (Pdf, 839.4 kB)

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Behovsbedömning Pdf, 159.1 kB. (Pdf, 159.1 kB)

Dagvattenutredning Pdf, 42 kB. (Pdf, 42 kB)
 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Planavdelningen,

0340-880 00, e-post: bn@varberg.se

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 7 april 2016. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Skrivelse med synpunkter ska vara försedd med tydlig namnunderskrift, adress och för fastighetsägare även fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen,

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare Anders Lidén

Självservice & blanketter