Sök

Tidigare plantskolor intill Trädlyckevägen

Historiskt flygfoto över de plantskolor som tidigare låg intill Trädlyckevägen i Varberg.

Historiskt flygfoto över de plantskolor som tidigare låg intill Trädlyckevägen i Varberg.

Länsstyrelsen och Varbergs kommun har informerat fastighetsägare i områden kring Trädlyckevägen, där flera plantskolor tidigare legat, om planerad provtagning av jord och grundvatten.

Utdrag ur kartbild över aktuellt område

Utdrag ur kommunens topografiska karta 2016-03-16

Bakgrund och syfte med förstudie

Länsstyrelsen bedriver nationell inventering av tidigare verksamheter som kan ha förorenat mark och grundvatten. År 2013 resulterade inventeringen i att de före detta plantskolorna Förstbergs och Smedmans i Varberg hamnade i riskklass 1. Klassningen innebär att de är prioriterade att undersöka.

Under 2015 tog Varbergs kommun på sig ansvaret att genomföra en så kallad förstudie av de före detta plantskolorna i området kring Trädlyckevägen, se kartbild här intill. Förstudien finansieras genom statligt bidrag från länsstyrelsen. Syftet med förstudien är att klarlägga om plantskolorna förorenat marken i området och om förorening i så fall kan utgöra en miljö- och hälsorisk som kräver ytterligare utredningar och åtgärder.

Förstudien

Varbergs kommun har anlitat en extern konsult för att genomföra förstudien. Under april och maj 2016 genomfördes provtagningar och analyser av jord och grundvatten i det område som kan ha förorenats av den tidigare verksamheten vid plantskolorna. Som underlag för provtagningen tog kommunen och länsstyrelsen fram historisk information för att bland annat bestämma lämpliga provtagningsplatser.

Provtagningen har hittills bekräftat att det finns bekämpningsmedel i låga halter i den ytliga jorden som med stor sannolikhet härstammar från plantskolorna. Även arsenik och PAH (polyaromatiska kolväten) över Naturvårdsverkets generella riktvärde påträffades i några prov. Det är dock inte klarlagt om plantskolorna är källan till dessa förhöjda halter. Metallhalterna var överlag låga.

I anslutning till cykelbanan längs Trädlyckevägen påträffades förhöjda halter av olja, metaller och bekämpningsmedel i jord och grundvatten som enligt den historiska bakgrundsstudien skulle kunna härledas till ett tidigare kemikalieförråd. Kommunen har påträffat samma föroreningar i samband med en ledningsschakt 2008, fast då i betydligt högre halter.

I grundvatten genomfördes screening-analyser av hundratals bekämpningsmedel. I princip var det bara spår av PAH (naftalen) som påträffades. Naftalen kan vara spår av bekämpningsmedel.

Preliminär bedömning

Förstudien har hittills visat att det finns spår av förorening i området där de tidigare plantskolorna Förstbergs och Smedmans låg. Det tydligast spåren är låga halter av bekämpningsmedel i den ytliga jord som använts inom grönområden. Uppmätta halter bedöms inte utgöra någon hälsorisk. Även något förhöjda halter av arsenik och PAH bedöms utgöra en begränsad hälsorisk eftersom människor normalt inte exponeras för jordpartiklarna annat än sporadiskt och under kort tid.

Föroreningen vid cykelbanan längs Trädlyckevägen kan utgöra en lokal hälsorisk vid eventuella markarbeten. Föroreningen i grundvatten bedöms inte utgöra någon miljö- och hälsorisk eftersom halterna överlag är låga och grundvatten inte används som dricksvatten.

En slutlig förstudierapport kommer att vara klar i augusti och kommer då publiceras här på varberg.se.

Informationsmöte juni 2016

Ett informationsmöte hölls 21 juni 2016 där konsulten, länsstyrelsen och kommunen informerade om det som genomförts i utredningen. Presentationen från mötet finns härPDF (pdf, 14.7 MB).

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Margareta Björsell

Mark och exploatering

0340-881 09

margareta.bjorsell@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter