varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Sanering av Renen 13

Två byggarbetare står mitt i ett rivningsområde med massor av tegel och bråte. I bakgrunden skymtas en av byggnaderna i Kvarteret Renen 13.

Rivning av disponentvillan i december 2015.

I kvarteret Renen i norra delen av centrala Varberg ligger en av Hallands mest förorenade tomter. Den gamla industrifastigheten måste saneras för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas. Saneringen av Renen 13 är ett av Hallands mest prioriterade saneringsprojekt. 

Under hösten 2017 kommer omfattande undersökningar i jord och berg att genomföras på fastigheten Renen 13 och i kvarteren runt omkring. Syftet är att avgränsa föroreningarna och få underlag för kommande saneringsåtgärder. Det är Naturvårdsverket som bekostar förberedelser samt sanering som ska genomföras  under åren 2015-2024. Själva saneringen planeras att påbörjas 2019.

Bakgrund

På fastigheten Renen 13 (ca 15 800 m²) Kyrkbacken 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har det pågått industriell verksamhet sedan 1800-talet. Från 1900-talets början fram till 1960-talet bedrevs textil verksamhet, därefter har olika mekaniska industrier verkat på fastigheten. Under denna tid användes klorerade lösningsmedel, bland annat vid ytbehandling och tvätt av gods. Detta är anledningen till att marken är förorenad idag.

Högsta riskklass

2002 ingick fastigheten i Länsstyrelsens inventering av förorenade områden och fick högsta riskklass. Sedan dess har ett stort antal miljötekniska undersökningar och utredningar genomförts på fastigheten.
Resultatet från undersökningarna visar att det finns minst två källområden med mycket höga halter av klorerade lösningsmedel i både jord, grundvatten och berg på fastigheten. Det sker kontinuerligt en spridning av föroreningarna från fastigheten till delar av centrala Varberg.

Skyddsåtgärder

Bullerbyns förskola har en aktiv skyddsåtgärd i form av undertrycksventilation i krypgrunden som hindrar ångor från det förorenade grundvattnet att tränga in i byggnaden. Förskolan följer sedan 2005 ett kontrollprogram fastställt av Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen med mätningar av inomhusluften.

För att undvika ytterligare spridning och exponering av klorerade lösningsmedel har kommunen infört ett stort restriktionsområde för ny- och ombyggnation i delar av centrala Varberg.

Föroreningssituation

De två källområdena med klorerade lösningsmedel finns under fabriksbyggnaden samt  under slambassängen. Vid källområdet vid slambassängen har föroreningarna spridits 20-40 meter under markytan. Från detta område sker en omfattande spridning av klorerade lösningsmedel i både ytligt och djupare grundvatten från Renen13 och västerut.

Tidplan:

Förberedelsefasen 2015-2018:
Rivning av byggnader (redan genomfört)
Kompletterande iundersökningar, bland annat för att avgränsa området som ska saneras
Planering inför upphandling av entreprenör

Genomförandefasen 2019-2021:
Sanering
Kontrollprogram

Uppföljning 2022-2024:
Utvärdering av resultat
Kontrollprogram (pågår tre efter avslutad sanering)

Kartbild med förklarande text om kvarterets olika byggnader

Klicka på bilden för att zooma

Byggnaderna

Byggnaderna på fastigheten är av kulturhistoriskt värde. Kulturmiljö Halland har genomfört en antikvariatisk förundersökning av byggnaderna.

En del av byggnaderna måste rivas för att kunna genomföra saneringen. Kommunfullmäktige har beslutat att bevara så mycket som möjligt av byggnaderna. Portvaktsstugan, Kontorshuset, A- och B-hall (industrihallar) ska i nuläget vara kvar tillsammans med den omkringliggande muren. Disponentvillan, Magasinet och C, D och E-hall (Pannhuset) är rivna. Kulturmiljö Halland har genomfört rivningsdokumentation över dessa byggnader.

Framtiden

Det är ännu inte bestämt vad Renen 13 ska användas till i framtiden. Efter genomförd sanering ska marken kunna användas till ändamål motsvarande kontor och industri.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Malin Johnsson

Samhällsutvecklingskontoret

malin.johnsson@varberg.se

0766-06 10 45

ikon

Självservice & blanketter