varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Lassabackadeponin

Naturreservatet på Getterön

I anslutning till Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin. Området behöver åtgärdas och nu finns förslag framme på olika åtgärder för sluttäckning och utformning.

Vad är Lassabackadeponin?

Lassabackadeponin var i bruk mellan 1962 och 1979 och innehåller bygg-, slakteri-, sjukhus- och hushållsavfall samt avloppsslam. Ovanpå Lassabackadeponin finns Naturum, ett av kommunens främsta besöksmål samt Varbergs ornitologers föreningsstuga, husbilsplatser och cykelleden Kattegattleden.

Varför en förstudie?

Deponin finns med i Länsstyrelsens regionala program för förorenade områden och berör ett av norra Europas främsta fågelområden. Hamn- och gatuförvaltningen har haft i uppdrag av samhällsutvecklingskontoret att ta fram en förstudie för att utreda föroreningssituationen och presentera möjliga lösningar på åtgärder för sluttäckning. Förstudien innehåller också förslag på hur området kan utformas i framtiden.

Syftet med att åtgärda deponin är att skydda människor, växt- och djurliv mot kontakt med avfallet i deponiområdet samt att minska spridning av föroreningar till naturreservatet.

Deponin ska sluttäckas med överskottsmassor från bygget av Varbergstunneln. När vi tar hand om massorna lokalt i Varberg minskar vi både kostnaderna och miljöpåverkan betydligt eftersom massorna inte behöver transporteras långa sträckor.

Vad är en sluttäckning?

Genom sluttäckning förhindrar man att regnvatten tränger ner i soporna och bildar lakvatten som sprids till havet. En lutning skapas så att en stor del av regnvatten kan rinna av på ytan och inte tränga ner i soporna. Sluttäckningen innebär också att man skapar en barriär till soporna genom att lägga på jordmassor. Förutom jordmassor läggs också ett tätande skikt av duk eller lera.

Arbete med utformning av området

Under våren 2017 genomförde vi en serie workshops med berörda målgrupper för att få in idéer på vad man ska kunna göra i området och hur det ska se ut efter sluttäckning. Bland målgrupperna återfanns:

  • Naturrum
  • Varbergs ornitologiska förening
  • Naturskyddsföreningen
  • No-lärare och förskollärare
  • Friluftsfrämjandet
  • Marknad Varberg
  • Representanter för olika förvaltningar i kommunen

Vad händer nu?

Förstudien presenterades för kommunstyrelsen i november 2017, då politikerna fattade beslut om att sluttäcka deponin. Beslut om utformning kommer att tas i hamn- och gatunämnden under 2018. Då väljer politikerna också vilket förslag på utformning som kommunen ska gå vidare med.

Länsstyrelsen fattade den 28 mars 2018 beslut om att ge kommunen tillstånd att genomföra sluttäckningen av deponin och gör bedömningen att arbetet inte medför långsiktiga negativa effekter för det skyddade Natura 2000-området. I beslutet står att återställningen av naturområdet efter sluttäckningen ska ske med stor hänsyn till omgivningens höga naturvärden.

Tillståndsansökningar har skickats till prövande myndigheter. Det har utförts en geoteknisk utredning för att säkerställa stabiliteten när området belastas med stora mängder massor.

Planen är att starta arbetet med sluttäckningen 2020 i samband med byggstarten för Varbergstunneln.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter