Sök

Deponiprojekt

Inventering av nedlagda deponier i Varberg

På uppdrag av Varbergs kommun har Länsstyrelsen i Halland inventerat 20 av kommunens nedlagda deponier. Resultatet av inventeringen presenteras i en rapport som innefattar en riskbedömning av deponierna vilken kommer ligga till grund för fortsatta undersökningar och hantering av de nedlagda deponierna.

I Sverige har deponering varit den huvudsakliga avfallshanteringen under lång tid. Deponier som avvecklats innan 2001 omfattas inte av samma krav om sluttäckning och efterbehandling som vid dagens deponier. Enligt Naturvårdsverket kan en nedlagd deponi ge negativ påverkan på människors hälsa och miljö genom spridning av föroreningar i mark och vatten. Kommunen har ett ansvar att inventera och riskbedöma nedlagda deponier samt utreda och se till så att det finns planerade åtgärder att vidta för att förebygga olägenheter vid dessa deponier.

I början av 2014 kom Länsstyrelsen i Halland med förfrågan om att delta i ett gemensamt deponiprojekt i Halland. Projektet gick ut på att genom den så kallade MIFO-metodiken (Metodik för inventering av förorenade områden) inventera nedlagda deponier. Varbergs kommun valde att delta i projektet. Länsstyrelsen har utfört inventeringen av deponierna medan Varbergs kommun har stått för kostnaderna.

Resultatet av inventeringen presenteras i en rapport och innehåller en riskbedömning av deponierna. Totalt har 29 deponier inventerats. Av de 29 deponierna hamnade 14 deponier i riskklass 2 och 15 deponier i riskklass 3. Inga deponier tilldelades riskklass 1 eller riskklass 4. De deponier som hamnade i riskklass 2 kan innebära en stor risk för människors hälsa och miljö. För deponierna i riskklass 2 behövs ytterligare undersökningar och eventuellt kan även dessa behöva åtgärdas.

För mer information se
Länsstyrelsens rapport ”Inventering av nedlagda deponier i Varbergs kommunPDF (pdf, 1.5 MB)”.

Kommunen har tagit fram en handlingsplan och prioriteringslista för deponierna i riskklass 2. Handlingsplanen beskriver det fortsatta arbetet med fördjupade undesökningar. Syftet med handlingsplanen är att undersöka vilka deponier som behöver åtgärdas. Prioriteringslistan redogör när i tiden deponierna ska underökas. Handlingsplanen och prioriteringslistan godkändes av kommunstyrelsen den 27 februari 2018, Ks § 36.

Läs mer om handlingsplanen.PDF (pdf, 1 MB)

Till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan du vända dig om
du har frågor om deponiernas påverkan på människors hälsa och miljö. Kontakta lisa.johansson2@varberg.se eller annika.sellstedt@varberg.se.

Frågor om projektet och handlingsplanen kontakta karin.andersson1@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter