varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Lassabackadeponin

Precis intill Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin. Den gamla deponin täcks med jordmassor från bygget av Varbergstunneln och under åren framöver arbetar vi parallellt med både sluttäckning och ny utformning av platsen.

Genom att täcka deponin och utforma ett nytt naturområde skapar vi något bra för naturen!

Aktuellt i projektet

Trafikverket, projekt Varbergstunneln, har hägnat in sluttäckningsområdet och lägger upp jordmassor, som ska bli kullar som formar ett böljande landskap i det framtida naturområdet. Utläggning av tät- och dräneringsskikt har påbörjats. De ska förhindra att regnvatten tränger ner i soporna och bildar så kallat lakvatten som sprids till havet. Samtidigt byggs diken som ska leda ut regnvatten till havet.

Ny mötesplats på gång

Området intill Naturum kommer färdigställas först. Vår och höst 2021 bygger vi mötesplatsen utanför Naturum. Mötesplatsen ramas in av träväggar och trappor att sitta på. Mitt i mötesplatsen ligger en mångfaldsträdgård som ska ge inspiration att gynna biologisk mångfald i sin egen trädgård - Ge folk verktyg och hopp - alla kan göra något! Det blir en undervisningsträdgård för besökarna och Naturum att använda i sin verksamhet. Det blir också ett lekområde med buskage och lekstugor i form av fågelholkar. 

Det kommer att vara rörigt och trångt i området framför Naturum, så visa hänsyn vid bilkörning och cykling i området.

Skiss på hur den nya mötesplatsen kan komma att se ut framför Naturum

Skiss på hur den nya mötesplatsen kan komma att se ut framför Naturum.

Trafikverket, projekt Varbergstunneln, har också ett arbetsområde för norra godsbangården öster om Lassavägen.

Flygbild över Lassabackadeponin som visar vilken del som ska sluttäckas i gult och nya godsbangården i rött.

Samråd för fågel- och utsiktstornet avslutat

Tre arkitektkontor har deltagit i tävlingen om att utforma ett utsiktstorn i det framtida naturområdet. Förslagen har utvärderats utifrån värdeorden unikt, vistelsekvalitet och prisvärt. Det vinnande förslaget "Kärven" är ritat av White arkitekter.

Vi tackar för inkomna synpunkter under samrådet. Efter samrådsmöte med Länsstyrelsen tar vi nu fram en miljökonsekvensbeskrivning för att svara på frågor som kvarstår om tornets påverkan på Getteröns naturreservat, Natura 2000-området.

Utsiktstorn vid havet

Det vinnande förslaget "Kärven"
Ett timglasformat torn av trä, som består av 140 stycken 13 meter långa reglar som fogas samman i en tät flätstruktur. En spiraltrappa leder upp till övre planet som har utsikt åt alla håll. På toppen finns ett ståbord hela vägen runt och en sittbänk för vila eller för barn att stå på för fri sikt.

Juryns bedömning
Kärven har en enkel och spännande form och de smala träribborna passar in i omgivningen. Det finns gott om plats på utsiktsplanet och stora möjligheter för såväl barn som vuxna att ta del av utsikten.

Vad är Lassabackadeponin?

Illustration över en soptipp

Lassabackadeponin var i bruk mellan 1962 och 1979 och innehåller bygg-, slakteri-, sjukhus- och hushållsavfall samt avloppsslam. Soporna ligger blandade och höjden på soporna varierar mellan två och åtta meter. Deponin täcks idag med cirka 30 cm sandjord.

Ovanpå Lassabackadeponin ligger Naturum, ett av kommunens främsta besöksmål samt Varbergs ornitologers föreningsstuga, husbilsplatser och cykelleden Kattegattleden.

Den gamla dumpen i Lassabacka

Dumpen när den var i bruk 1962-1979.

Ett viktigt miljöprojekt

Lassabackadeponin är ett förorenat område, som ingår i Länsstyrelsens program för områden som behöver åtgärdas. Deponin berör ett av norra Europas främsta fågelområden. Genom att sluttäcka deponin tar vi ansvar för miljön och skyddar människor, växt- och djurliv mot kontakt med avfallet i deponiområdet. Vi minskar också spridningen av föroreningar till naturreservatet. I takt med att sluttäckningen görs kommer vi att utveckla platsen och skapa ett attraktivt område med höga naturvärden.

Deponin ska sluttäckas med överskottsmassor från bygget av Varbergstunneln. När vi tar hand om massorna lokalt i Varberg minskar vi både kostnaderna och miljöpåverkan betydligt eftersom massorna inte behöver transporteras långa sträckor.

Så täcker vi deponin

Genom sluttäckning förhindrar vi att regnvatten tränger ner i soporna och bildar så kallat lakvatten som sprids till havet. En lutning skapas så att en stor del av regnvatten kan rinna av på ytan och inte tränga ner i soporna. Sluttäckningen innebär också att man skapar en barriär till soporna genom att lägga på jordmassor. Förutom jordmassor läggs också ett tätande skikt av duk eller lera.

Illustration som visar området före sluttäckning
Illustration som visar området efter sluttäckning

De första massorna från bygget av Varbergstunneln kom på plats 2020 och sluttäckningen sker etappvis i fyra steg:

1. Växtlighet röjs bort

2. Jordmassor läggs på plats

3. Tätskikt samt skikt för dränering, skydd och växter läggs på plats

4. Plantering och utformning av området

Hela arbetet beräknas vara klart cirka 2025.

Illustration över hur massor tas om hand i tunnelprojektet

Ett nytt naturområde tar form

Getteröns naturreservat är från början skapat av människan. På 1930-talet anlades Getterövägen i norra viken och muddermassor gjorde att viken blev grundare. Himleån och utsläppen från kommunala avloppet försåg viken med näringsrikt vatten, vilket skapade ett eldorado för våtmarksfåglar. En restaurering av området på 1990-talet fick till följd att området blev ännu mer populärt för fåglar.

Vi skapar något bra för naturen

I samband med att vi täcker deponin med tätskikt och jordmassor bygger vi upp ett helt nytt naturområde ovanpå deponin, som kan bli ett populärt utflyktsmål. Det blir ett böljande landskap med en blandning av olika naturtyper, som lockar olika växt- och djurarter. Här kan alla lära mer om naturen genom lek och pedagogik. Det nya området kommer att innehålla:

 • En mötesplats vid Naturum
 • Mosaik av naturtyper
 • Utsiktstorn, som kan bli en visuell symbol för platsen
 • Lekmiljöer med naturlek som tema
 • Naturens eget klassrum – möjlighet att använda platsen för att fler ska lära mer om miljöfrågor och hållbarhet
 • Tydlig entré och toaletter

Se förslaget i sin helhet Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3 MB)

Utformning av Lassabackadeponin - förstudierapport 2018 Pdf, 23.9 MB. (Pdf, 23.9 MB)

Målet med utformningen är att området får en mångfald av biotoper, där många olika växt- och djurarter trivs. Förhoppningen är att den nya utformningen ska utveckla Naturum som besöksmål och locka nya målgrupper till området.

Skiss över hur det nya naturområdet på gamla deponiområdet kan komma att se ut.

Skiss över hur det nya naturområdet på gamla deponiområdet kan komma att se ut.

Vi var med från start

Under våren 2017 genomförde vi en serie workshops med berörda målgrupper för att få in idéer på vad man ska kunna göra i området och hur det ska se ut efter sluttäckningen. Bland målgrupperna återfanns:

 • Naturum
 • Varbergs ornitologiska förening 
 • Naturskyddsföreningen
 • Friluftsfrämjandet
 • Hallands botaniska förening
 • Varbergs biodlare
 • Kommunala tillgänglighetsrådet
 • Träslövs förskola
 • Representanter för olika förvaltningar i Varbergs kommun.

Pengar och tillstånd på plats

Kommunfullmäktige fattade i slutet av 2017 beslut om den tekniska sluttäckningen som beräknas kosta cirka 54 miljoner.

Utformning av naturområdet är en investering hos hamn- och gatunämnden och är budgeterad till 33 miljoner.

Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun har godkänt genomförandet av
sluttäckningen utifrån inlämnad anmälan om efterbehandling och återvinning av
avfall.

Tillstånd från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen fattade den 28 mars 2018 beslut om att ge kommunen tillstånd att genomföra sluttäckningen av deponin och gör bedömningen att arbetet inte medför långsiktiga negativa effekter för det skyddade Natura 2000-området.

Illustration över naturområde
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter