varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vilda fåglar och kaniner

Kråkfåglar, måsar, duvor och kaniner är vanligt förekommande i Varberg. När staden breder ut sig tar vi allt mer av djurens naturliga boplatser i anspråk, och de får också tillgång till mycket mat. Detta kan skapa störningar i parker, bostadsområden och på uteserveringar, med ljud och avföring från fåglar och träd och plantor som gnags på av kaniner.

Fåglar

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar årligen emot flera klagomål som handlar om störningar från måsar och trutar. Klagomålen gäller främst störande skrik från fåglarna under deras häckningsperiod mellan mars och juni. Ungarna lämnar boet i början av juni och övervakas av föräldrarna som då kan uppträda aggressivt. I slutet av juli har ungarna lämnat boet helt och då minskar måsarnas aggressivitet.

I första hand är det upp till fastighetsägaren själv att åtgärda problem som kan uppstå med fåglar på fastigheten. För boende i en privat fastighet så ligger ansvaret på den enskilda ägaren. För boende i en hyresrätt ligger ansvaret främst på fastighetsägaren, och inte på den som hyr in sig i fastigheten. Hyresgästen kan därför ställa krav på sin fastighetsägare om att åtgärda störningar och ta bort fågelbon från fastigheten. Skulle man uppleva problem med exempelvis bobygge på tak eller fasad och fastighetsägaren inte ta sitt ansvar i frågan så kan det finnas skäl att höra av sig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

För fåglar så är det främst under försommaren som fastighetsägaren ska göra förebyggande åtgärder, det vill säga före den häckningsperiod då exempelvis fiskmåsar, trutar och ringduvor är fredade. Det är också svårare att åtgärda problem med fåglar efter det att de byggt sina bon.

Genom att fastighetsägare gör förebyggande åtgärder kan man förhindra att fåglarna uppehåller sig på och häckar på fastigheten. Genom att förhindra att bon byggs kommer fåglarna att självmant söka sig bort. Exempel på vad som kan göras är:

  • Nät som förhindrar fåglar att vara på vissa platser
  • Piggar som förhindrar fåglar att sitta på utrymmen
  • Vajrar på takutsprång och hängrännor
  • Roterande skyltar som stör fåglarna genom rörelser, reflexer och färger
  • Undvika att mata småfåglar på sådant sätt att icke önskvärda djur lockas dit
  • Håll rent runt avfallsstationer och komposter

Om risk för olägenhet föreligger får man som fastighetsägare även bedriva skyddsjakt i form av att riva ner redan byggda bon. Det kan vara lämpligt att göra om man kan förvänta sig att fåglarna annars kommer att attackera förbipasserande människor för att skydda sina ungar.

Fastighetsägare kan även kontakta skadedjursbolag som kan sätta upp hinder för fåglar som vill bygga bon.

Kaniner

I vissa strandnära bostadsområden så kan kaniner vara ett problem. I dessa fall handlar det framförallt om att de gnager på träd och plantor, gräver hål i gräsmattan eller intill husgrunden eller sprider spillning på gräsmattorna. I kaninbestånd ser man oftast stora svängningar, där man vissa år ser en markant ökning av kaniner, som sedan sjunker drastiskt igen då epidemier såsom kaninpest slår ut delar av populationer. Detta är det sätt djurbestånd naturligt regleras på och får anses vara normalt. Det kan dock för människan som åskådare vara mycket tråkigt att bevittna.

Vad är en olägenhet?

Begreppet ”olägenhet för människors hälsa” i miljöbalken avser en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människans hälsa menligt och som inte är tillfällig. Störningen bör även kunna vara skadlig antingen fysiskt eller psykiskt på en människas hälsotillstånd. Enligt praxis omfattas även störningar som inte är av sådan karaktär att de kan visas vara direkt hälsoskadliga men ändå påtagligt inverkar på människors psykiska välbefinnande.

När det gäller skadedjur utomhus anger lagstiftningen att åtgärder ska vidtas endast om det finns hälsorisker dvs. smittspridning o dyl. som inte är av ringa eller tillfällig natur. Enligt miljöbalken är det ägarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att vidta åtgärder. Det är bara om det är av ”särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska sörja för att åtgärder vidtas. Reglerna finns i miljöbalkens 9 kapitel och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kaniner och vilda fåglar bedöms inte tillhöra de arter som normalt betraktas som skadedjur vilka kan medföra risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens definition. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den inverkan på välbefinnandet en fastighetsägare kan uppleva i samband med att kaniner orsakar skadegörelse på växtligheten i en villaträdgård eller de besvärligheter måsar, trutar och duvor normalt kan ge upphov till inte omfattas av störning enligt lagens mening.

Vid fall av kaninpest så ligger det heller inte inom miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbetsområde att skjuta av sjuka kaniner, då detta i sig inte är något som kan skada en människa eller dennes hälsa. Epidemin får därtill ses som en kortvarig företeelse som oftast försvinner i takt med att djuren återgår till ett mindre bestånd.

Avskjutning av kaniner och fåglar

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är en tillsynsmyndighet vars uppgift är att bevaka att företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag och våra statliga verk har bestämt. Genom tidigare domar i miljödomstol har det visat sig att fåglar som låter eller sprider spillning och kaniner som gräver i trädgårdar i de allra flesta fall inte ses som en olägenhet för människors hälsa eller miljö. Varbergs kommun bekämpar sålunda inte fåglar eller bedriver avskjutning på vilda kaniner.

Privata aktörer och jägare får dock bedriva jakt på kaniner och vilda fåglar. Det finns dock vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att få bedriva jakt. Det finns exempelvis allmänna jakttider och vissa perioder då vissa djur är fredade och därför inte får jagas. Tiderna för jakt är reglerade i jaktförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är också viktigt att notera att privata aktörer endast får bedriva jakt på fastigheter där de får jakträtt. Jakträtten tillfaller markägaren eller den som arrenderar marken, och går att upplåta till en jägare. Man får alltså inte jaga på mark som man inte innehar jakträtten för.

Undantag från detta, så kallad skyddsjakt, kan bedrivas bland annat av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande skäl som har ett överskuggande allmänintresse eller för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. Det är Länsstyrelsen som beslutar om sådan skyddsjakt och det regleras i jaktlagstiftningen.

Man måste ha tillstånd för att få skjuta inom tättbebyggt område. Ett sådant skottlossningstillstånd söker man hos Polisen.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter