Sök

Smeakalles äng etapp 2, Tvååker

En ny detaljplan ger plats för nya villor i det nya bostadsområdet Smeakalles äng.

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för att anpassa Fastarpsvägen och anlägga gator och cykelvägar inom det nya bostadsområdet. Vivab ansvarar för vatten och avlopp. Varberg Energi sköter elförsörjning, fiber och gatubelysning.

Varför bygger vi?

Detaljplanen ger plats för 50 villor.

Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga gator och cykelvägar inom området. Dessutom ska gång- och cykelvägen utmed Fastarpsvägen förlängas och tre korsningar byggas om. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för fordon, gående och cyklister.

Hur kommer det att bli?

På Fastarpsvägen

Cykelvägen förlängs till Dagsåsvägen och får belysning.

Korsningen med Aspvägen 

  • vägen breddas och får en refug i mitten
  • en gångpassage och en kort gångväg till Aspvägen anläggs

 Korsningen med Höråsvägen

  •  vägen breddas
  •  nytt körfält för vänstersvängande fordon in på Höråsvägen
  •  gångpassage 

Korsningen med Dagsåsvägen

  •  vägen breddas och får målad refug
  •  gångpassage

I bostadsområdet

  • Lokalgator
  • Gång- och cykelväg
  • Stig runt området

Söder om området

Vivab anlägger ett dike söder om området som ska fungera som damm för dagvattnet vid hög nederbörd.

Vad händer nu?

Under hösten 2015 har ett antal träd tagits ned och förberedande arbeten för belysning och omläggning av teleledningar har gjorts.

Detaljplanen vann laga kraft den 10 maj 2016. Arbete med att anlägga dike söder om området och lokalgator inom bostadsområdet inleddes i september och beräknas vara klart sommaren 2017.

Arbetena längs Fastarpsvägen startade efter årsskiftet och beräknas vara klara sommaren 2017. 

Karta över Smeakalles äng etapp 2

Karta över Smeakalles äng etapp 2

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Lotta Lager

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 91

lotta.lager@varberg.se

 

Vivab

Lars-Erik Johansson

Byggledare/kontrollant

075-727 41 88

lars-erik.johansson2@vivab.info

ikon

Självservice & blanketter