Sök

Pilgatan, Trönninge

I takt med att nya bostäder växer fram i Trönninge behövs också grönområden, gator och gång- och cykelvägar.

Varför bygger vi?

Detaljplanen möjliggör nya bostäder på Pilgatan, i form av flerbostadshus, villor och par- och/eller kedjehus. Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga lokalgator och gång- och cykelväg inom bostadsområdet och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister utmed Pilgatan.

Hur kommer det att bli?

Trafikanpassningar

Vi bygger:

  • Gång- och cykelväg längs Pilgatan på sträckan Lindbergsvägen-Trönningebjärsvägen
  • Två nya rondeller, en vid infarten till Trönningebjärsvägen och en vid nya bostadsområdet Pilgatan etapp 2
  • Ny busshållplats

Bostadsområde, etapp 2

Vi bygger:

  • Lokalgator i bostadsområdet
  • Gång- och cykelväg utmed infartsgatan till bostadsområdet
  • I naturområdet i norra delen av bostadsområdet ska en grusad gångstig anläggas
  • Området kring dagvattendammen ska kompletteras med bland annat växter och sittmöjligheter.

Planerad byggstart

Upphandling pågår och planerad byggstart är våren 2018.

Tidigare arbeten

Under 2013-2015 anlade hamn- och gatuförvaltningen gator, gångvägar, naturområden och en dagvattendamm till bostadsområdet norr om Pilgatan i Trönninge, där huvudgatan heter Trönningebjärsvägen och den anslutande gatan Statarevägen. Samtliga gator och gångvägar fick belysning.

Vi anlade också en ny gångväg över Trönningebjärsvägen norrut till naturområdet. I området finns en naturlig plats för utsikt och möjlighet till rekreation, motion och naturupplevelser.

ikon

Kontakta oss

Projektledare Pilgatan etapp 2

Marie Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter