Sök

Projekt för ökad tillgänglighet

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Hamn- och gatuförvaltningen har ett särskilt projekt för att göra staden mer tillgänglig för personer med nedsatta funktioner och samtidigt öka tryggheten för oskyddade trafikanter.

Projektet utgår ifrån Staden för allaPDF (pdf, 3.8 MB), en handlingsplan och ett projekt som löper under flera år. Handlingsplanen har skapats i samarbete med kommunala handikapprådets referensgrupp.

Vad har hänt hittills?

Förbättrade parkeringsplatser för rörelsehindrade

Vi har gjort följande förbättringar:
- ökat tillgången till parkeringsplatser nära publika lokaler
- förbättrat skyltning av parkeringsplatserna i innerstaden
- förlängt parkeringsplatserna för att ge bättre utrymme för rullstolsburna.
- sänkt kantsten som underlättar rullstolsburna att ta sig från parkeringsplatsen upp på trottoaren.

Naturstenshällar för gångbanor

På de flesta trottoarer eller gångbanor i staden finns nu gånghällar som underlättar för personer med rollatorer, rullstolar och barnvagnar. På senare tid har vi förbättrat:
- Östra Vallgatan, Norrgatan och Västra Vallgatan – nya gångstråk med hällar
- Otto Torells gata - gångbana

Gång- och cykelvägen mellan centrum och sjukhuset

På gång- och cykelvägen mellan Lorensberg till sjukhuset har vi under 2015 ökat säkerheten och tillgängligheten genom:
- breddning av delar av gång- och cykelbanan
- ny beläggning på delar av gång- och cykelbanan
- ny markering på gång- och cykelbanan som visar hur cyklister och gående ska samsas om utrymmet.
- upphöjda korsningar som dämpar bilarnas hastighet.
- Räfflade plattor och plattor med kupoler för att öka tillgängligheten för synsvaga och blinda.

Räfflade plattor läggs som en ledmarkering på platser där gående möter cyklister och bilar.

Vad händer framöver?

Under höst och vinter 2016 vill vi förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på gång- och cykelstråket mellan centrum och Håstens torg. Arbetet samordnas med arbetena vid det nya bostadsområdet Atle utmed Trädlyckevägen.

Gång- och cykelvägens passager över gator ska bli säkrare. Vid Äckegårdsvägen gör vi en förhöjd passage över gatan och vid övriga korsningar lägger vi särskilda markbeläggningar för synsvaga.

Gång- och cykelvägen ska bli säkrare för alla trafikanter genom att vi delar in vägen i två cykelfält och ett fält för gående. Gång- och cykelbanan ska därför på de flesta sträckorna bli 4,5 meter bred, 1,5 meter bredare än idag.

Sträckan mellan Hagarondellen och Håstensgatan kan just nu inte förbättras eftersom åtgärderna i så fall kräver ombyggnad även av Trädlyckevägen.

Under 2017 planerar vi att skapa bättre tillgänglighet på gågatan Kungsgatan.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Andreas Lindqvist
Hamn- och gatuförvaltningen

0340-88 273
andreas.lindqvist@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter