Sök

Munkagård, Tvååker

I sydöstra delen av Tvååker kommer ett nytt bostadsområde växa fram. I samband med byggnationen av det nya bostadsområdet kommer hamn- och gatuförvaltningen öka tillgången till det grönområde som löper parallellt med Tvååkers kanal.

Varför bygger vi?

En ny detaljplan möjliggör 40 nya bostäder, främst parhus. Bostäderna och kvartersområdet uppförs av ett privat företag.

Hamn- och gatuförvaltningen kommer att anlägga en lokalgata och gång- och cykelvägar till det nya området.

Därtill ska ett naturområde mellan kvartersmarken och Tvååkers kanal anläggas. Naturområdet kan på sikt öka möjligheterna till motion och friluftsliv i västra Tvååker och skapa ett trevligt promenadstråk mellan bostäderna och Tvååkers kanal.

Hur kommer det att bli?

Den nya lokalgatan kommer att ha infart från Skräddaregatan. Gång-, cykel- och mopedväg kommer att gå söder om området och genom naturområdet.

Naturområdet kommer bland annat att innehålla en dagvattendamm, gångvägar, betesmark, sittplatser med utsikt över dagvattendammen och en grillplats vid Tvååkers kanal.

Vad händer nu?

Anläggningsarbetet utförs i huvudsak under februari till juni 2016 och planteringar under hösten 2016.

Byggtrafiken kommer i huvudsak att köra via Skräddaregatan och Ringvägen och det finns en risk för ökat buller från anläggningsfordon och markarbete.

Plankarta över nya bostadsområdet i Munkagård. Längst söderut i bild kommer en gång- och cykelväg att anläggas.

Plankarta över nya bostadsområdet i Munkagård. Längst söderut i bild kommer en gång-, cykel- och mopedväg att anläggas. I naturområdet i väster kommer det att finnas gång-, cykel- och mopedväg samt dagvattendammar.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Lina Gyllensvärd

Hamn- och gatuförvaltningen

070-981 00 15

lina.gyllensvard@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter