varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Brunnsparken

Skissförslag för nya Brunnsparken

Illustration: 02 Landskap

Brunnsparken ska omvandlas till ett attraktivt, grönt och lekfullt stadsrum. Ombyggnationen startade i september 2017 och beräknas pågå till sommaren 2018.

Vill du ha nyheter om projektet? Anmäl dig till våra e-postutskick.


Ny utformning

Ombyggnationen startar i början av september 2017. Parken får en ny markbeläggning i form av släta hällar i mitten av parken och smågatsten som återanvänds. Hälften av de stora träden behålls och de får stora planteringar runt sig. Planteringarna får en blomsterprakt av fleråriga, låga växter. Runt planteringarnas kanter byggs sittbänkar av trä. Nära Västra Vallgatan placeras en ny toalettbyggnad.

Illustrationer och skisserPDF (pdf, 1.5 MB)

Illustrationsplan över Brunnsparken

Illustrationsplan för nya Brunnsparken

Kyrkogatan byggs om tidigast 2024

Kyrkogatans utformning är en del av förslaget men byggs inte om samtidigt som Brunnsparken. Skälet är att gatan behövs för trafik under perioden när Varbergstunneln byggs, år 2019-2024.

Varför förändra?

Tankar om att utveckla Brunnsparken har funnits i flera år, eftersom platsen upplevs som mörk, svåranvänd och omodern.

Brunnsparken behöver utvecklas för att på ett bättre sätt bli en levande del av stadskärnan. Parken är en viktig länk i stråket mellan torget och hamnen och ska ge förutsättningar för ett myllrande stadsliv fler dagar i veckan, fler tider på året. Eftersom bussarna har försvunnit från Kyrkogatan kan Brunnsparken i framtiden användas på ett annat sätt.

Många medborgargrupper har i samband med dialog kring torgförnyelsen varit positiva till planerna att förändra Brunnsparken. Därför behandlas området separat och planeras med utgångspunkt i arbetet med övriga torgförnyelsen, även om inga politiska beslut fattats för torgförnyelsen som helhet.

Hur kommer det att bli?

Brunnsparken ska bli en attraktiv plats, sommar som vinter, med inslag av grönska och med belysning som bidrar till både skönhet och trygghet.

Brunnsparken sommartid
Processen från designdialog till färdigt projekt

Processen från designdialog till färdig brunnspark

Varbergs första designdialog

Hösten 2016 deltog berörda fastighetsägare, företagare och medborgargrupper i en designdialog, en serie workshops för att tillsammans ta fram förslag på platsens utformning. I designdialogen deltog även invånarrepresentanter, de som använder Brunnsparken som plats.

Utgångspunkten för designdialogen var de behov och önskemål som kommit fram om Brunnsparken i arbetet med torgförnyelsen.

Hamn- och gatunämnden fattade beslut om förslaget den 13 februari 2017. Nu följer projektering och byggnation under 2017 och 2018.

Om metoden designdialog

Deltagarna i en designdialog, fastighetsägare, företagare och medborgargrupper, träffas vid flera tillfällen. Mellan de olika dialogtillfällena tar landskapsarkitekter fram skisser utifrån de idéer som kommer fram under träffarna. Vid sista dialogtillfället presenterar landskapsarkitekterna ett slutförslag, som deltagarna får utvärdera.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jennie Fagerström

Hamn- och gatuförvaltningen

0709-81 00 55
jennie.fagerstrom@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter