Sök

Brunnsparken

Skissförslag för nya Brunnsparken

Brunnsparken i centrala Varberg ska omvandlas till ett attraktivt, grönt och lekfullt stadsrum.

Aktuellt i projektet

Hamn- och gatunämnden fattade beslut om utformningen av Brunnsparken den 13 februari 2017. Nämnden godkände större delen av det förslag som ställdes ut på Komedianten under december 2016 med följande förändringar:

  • vattenspelet utgår
  • Kungsgatan utgår

Pengarna som sparas in på att inte bygga om Kungsgatan blir en grundplåt för Kyrkogatans genomförande, som inleds tidigast 2024, efter att Varbergstunneln är klar. Ombyggnation av Kyrkogatan ingår inte i projektet även om gatan fanns med i skissandet under designdialogen.

Förslag på utformning av nya Brunnsparken, december 2016PDF (pdf, 3.6 MB)

Vill du ha nyheter om projektet? Anmäl dig till våra e-postutskick.

Varför förändra?

Tankar om att utveckla Brunnsparken har funnits i flera år, eftersom platsen upplevs som mörk, svåranvänd och omodern.

Brunnsparken behöver utvecklas för att på ett bättre sätt bli en levande del av stadskärnan. Parken är en viktig länk i stråket mellan torget och hamnen och ska ge förutsättningar för ett myllrande stadsliv fler dagar i veckan, fler tider på året. Eftersom bussarna har försvunnit från Kyrkogatan kan Brunnsparken i framtiden användas på ett annat sätt.

Många medborgargrupper har i samband med dialog kring torgförnyelsen varit positiva till planerna att förändra Brunnsparken. Därför behandlas området separat och planeras med utgångspunkt i arbetet med övriga torgförnyelsen, även om inga politiska beslut fattats för torgförnyelsen som helhet.

Hur kommer det att bli?

Brunnsparken ska bli en attraktiv plats, sommar som vinter, med inslag av grönska och med belysning som bidrar till både skönhet och trygghet.

Projektets mål och designdialog, A3-formatPDF (pdf, 1.5 MB)
Förslag på utformning av nya Brunnsparken, december 2016PDF (pdf, 3.6 MB)

Processen från designdialog till färdigt projekt

Processen från designdialog till färdig brunnspark

När kommer Brunnsparken att byggas om?

Byggnationen kan förhoppningsvis starta under hösten 2017 för att pågå fram till sommaren 2018.

Varbergs första designdialog

Hösten 2016 deltog berörda fastighetsägare, företagare och medborgargrupper i en designdialog, en serie workshops för att tillsammans ta fram förslag på platsens utformning. I designdialogen deltog även invånarrepresentanter, de som använder Brunnsparken som plats.

Utgångspunkten för designdialogen var de behov och önskemål som kommit fram om Brunnsparken i arbetet med torgförnyelsen.

Hamn- och gatunämnden fattade beslut om förslaget den 13 februari 2017. Nu följer projektering och byggnation under 2017 och 2018.

Om metoden designdialog

Deltagarna i en designdialog, fastighetsägare, företagare och medborgargrupper, träffas vid flera tillfällen. Mellan de olika dialogtillfällena tar landskapsarkitekter fram skisser utifrån de idéer som kommer fram under träffarna. Vid sista dialogtillfället presenterar landskapsarkitekterna ett slutförslag, som deltagarna får utvärdera.

Brunnsparken före ombyggnation
ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jennie Fagerström

Hamn- och gatuförvaltningen

0709-81 00 55
jennie.fagerstrom@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter