Sök

Ansökan och handlingar

Hand som undertecknar en bygglovsansökan

Foto: Josefine Linjer

Här kan du se vilka handlingar du ska skicka in när du ansöker om bygglov. Längre ner på sidan finns beskrivet hur olika ritningar och kartor ser ut och vad de ska innehålla. 

Det finns inget krav på att ritningarna ska vara gjorda av en arkitekt, men de ska vara fackmannamässigt utförda. Lämnar du in korrekta ritningar som är måttsatta och linjalritade på vitt papper kan vi handlägga ditt ärende snabbare!

Bygglov

När du ansöker om bygglov ska du skicka in följande handlingar i ett exemplar:
• Planritning i skala 1:100
• Fasadritning i skala 1:100
• Sektionsritning i skala 1:100
• Nybyggnadskarta/Förenklad nybyggnadskarta i skala 1:500

Läs i texten nedan, eller på baksidan av ansökningsblanketten, vilken information vi kräver för respektive handling. Handlingarna skickar du till stadsbyggnadskontoret tillsammans med ansökningsblanketten.PDF (pdf, 583.7 kB) Har projektet en kontrollansvarig så ange denna persons namn, adress, telefonnummer samt person- nummer i ansökan.

Förhandsbesked

När du ansöker om förhandsbesked ska du skicka in:
• Utdrag ur primärkartan – om förhandsbeskedet gäller en fastighet inom planlagt område
• Avstyckningskarta eller GIS-karta i skala 1:500 – om förhandsbeskedet gäller en fastighet utanför planlagt område

På kartan ska du tydligt markera föreslagen tomtplats/avstyckning, husplacering och infartsväg. Tänk på att rita in så mycket som möjligt! Rita till exempel in stenmurar eller andra naturliga avgränsningar.
Handlingarna skickar du till stadsbyggnadskontoret tillsammans med ansökningsblankettenPDF (pdf, 455.7 kB).

Marklov

När du ansöker om marklov ska du skicka in:
• Karta där skillnaden mellan befintliga och blivande marknivåer tydligt framgår. Till detta kan du använda en primärkarta.
• Markplaneringsritning och marksektioner som visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Här ska också eventuella stödmurar redovisas: Det ska framgå plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns.  

Handlingarna skickar du till stadsbyggnadskontoret tillsammans med ansökningsblanketten.PDF (pdf, 583.7 kB) Har projektet en kontrollansvarig så ange denna persons namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer i ansökan.

Rivningslov

När du ansöker om rivningslov ska du skicka in följande handlingar i ett exemplar:
• Förenklad nybyggnadskarta alternativt situationsplan där berörda
byggnader/byggnadsdelar redovisas.
• Planritning där det tydligt framgår vad på byggnaden som är befintligt
och vad som ska rivas.
• Kontrollplan för rivning – finns förtryckt mall för kontrollplan på baksidan av ansökningsblanketten.

Handlingarna skickar du till stadsbyggnadskontoret tillsammans med ansökningsblankettenPDF (pdf, 201 kB). Har projektet en kontrollansvarig så ange denna persons namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer i ansökan.

Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån. Här ser man byggnadens utvändiga mått samt fönstrens och dörrarnas placering. Väggarnas in- och utsida ska ritas in. På ritningen ska du också ange vad de olika rummen ska användas till, till exempel ”sovrum” eller ”kök”. Ritningen görs i skala 1:100.
Tänk på: Om din ansökan gäller bygglov för tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den planerade tillbyggnaden


Exempel på en planritning

 

Fasadritning

En fasadritning visar hur en byggnad ser ut utvändigt, det vill säga det du ser när du tittar på en av husets utsidor rakt framifrån. Ritningen ska visa väggar, tak, fönster, dörrar, takkupor, trappor och annat som kan finnas på en fasad. På ritningen ska väderstrecken vara markerade. Du ska också rita ut befintliga och blivande marklinjer. Ritningen görs i skala 1:100.
Tänk på: Om din ansökan gäller en tillbyggnad ska ritningen visa både den befintliga byggnaden och den planerade tillbyggnaden.


Exempel på fasadritningar

Sektionsritning

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning från sidan. Ritningen visar rumshöjder, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning. Du ska också rita ut befintlig och blivande marknivå. Ritningen görs i skala 1:100.

Exempel på sektionsritning


Nybyggnadskarta

Exempel på nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar läget och storlek på en fastighet. Här redovisas också vatten- och avloppsanslutningar, eventuella befintliga byggnader med mera. Nybyggnadskarta används vid:

  • Nybyggnation inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse med allmänt avlopp.
  • Tillbyggnader större än 200 kvm.
  •  Vid nybyggnation eller tillbyggnad inom 1 meter från fastighetsgränsen.
  • Vid ny fristående byggnation över 200 kvm inom tomt med verksamhet.

 

Nybyggnadskartan beställer du med denna blankettenPDF (pdf, 248.5 kB) från avdelningen geografisk information. På kartan ritar du skalenligt in det projekt du söker bygglov för och sätter ut mått till fastighetsgränser.  Nybyggnadskartan ska vara aktuell vad gäller innehåll och datum. Den får inte vara använd i tidigare bygglovsprövning och däregenom blivit inaktuell. Kartan ska inte vara äldre än 2 år. Nybyggnadskartan med uppgifter skickar du in till stadsbyggnadskontoret med de övriga ritningarna och ansökningsblanketten.

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta används när det inte krävs nybyggnadskarta, till exemplet vid tillbyggnader. Den förenklade nybyggnadskartan beställer du från avdelningen geografisk information med hjälp av denna blankettenPDF (pdf, 248.5 kB). På kartan ritar du skalenligt in det projekt du söker bygglov för och sätter ut mått till fastighetsgränser.  Nybyggnadskartan ska vara aktuell vad gäller innehåll och datum. Den får inte vara använd i tidigare bygglovsprövning och däregenom blivit inaktuell. Kartan ska inte vara äldre än 2 år. Kartan med uppgifter skickar du in till stadsbyggnadskontoret med de övriga ritningarna och ansökningsblanketten.

Exempel på baskarta

Baskarta

Baskartan är kommunens mest detaljrika karta. Den används bland annat som underlag vid detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Baskarta kan du beställa från avdelningen geografisk information.

GIS

GIS (Geografiskt Informationssystem) är enkelt uttryckt en kombination av kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i datorn. GIS finns på avdelningen geografisk information.

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter