Sök

Avgifter och taxor

fakturor och en miniräknare

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll, planavgift eller om lovet handlar om kulturmiljöintressanta byggnader.

Taxor och avgifter styrs till stora delar av det nationella prisbasbeloppet som räknas fram varje år och som grundar sig på det allmänna prisläget. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor. Därför går det inte att uppge en exakt summa som gäller för alla bygglovsärenden.

Avvikelser från detaljplanen

20 procent läggs på bygglovsavgiften om din ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser. Dessutom tillkommer avgift för grannhörande. Vi hör minst alla ägare till grannfastigheter som gränsar till din fastighet.

Avgift för obligatorisk kungörelse

Till varje bygglovsavgift tillkommer också 309 kronor för kungörelse av beslutet i Bolagsverkets tidning Post-och Inrikes Tidningar. Detta är inte medräknat i exemplen nedan.

Exempel på ungefärlig bygglovsavgift

I uppställningen nedan kan du få en ungefärlig uppfattning om hur mycket ett bygglov kan komma att kosta. Exemplen visar avgiften inom områden med detaljplan. Vill du ha fullständig information om avgifter inom byggnadsnämndens område kan du läsa mer i plan- och bygglovstaxan. Pdf, 531 kB. (Pdf, 531 kB)

Enbostadshus

Nybyggnad       0-49 m²                13 000 kronor
Nybyggnad   50-129 m²                19 500 kronor  
Nybyggnad 130-199 m²                25 900 kronor
Nybyggnad 200-299 m²               32 400 kronor

Tillbyggnad       < 49 m²                  7 300 kronor
Tillbyggnad   50-129 m²                15 400 kronor

Fritidshus

Nybyggnad       < 60 m²                  11 200 kronor
Nybyggnad   61-129 m²                  19 500 kronor
Tillbyggnad       < 49 m²                   6 200 kronor

Komplementbyggnad

Garage, carport, förråd:
Nybyggnad        < 50 m²                     3 400 kronor
Nybyggnad        > 50 m²                     7 300 kronor

Växthus, oisolerade lusthus < 15 m² 2 900 kronor

Anmälan bygglovsbefriade åtgärder

Komplementbyggnad, max 30 m²                                  4 300 kronor    

Komplementbyggnad, max 30 m² enklare åtgärd
(till exempel växthus, lusthus oisolerade)                     2 000 kronor

Komplementbostadshus "Attefallshus", max 30 m²   8 600 kronor

Inreda ytterligare en bostad                                             6 600 kronor

Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, max 15 m²         6 600 kronor

Övriga åtgärder för en- och tvåbostadshus

Balkong                                                          4 600 kronor
Braskamin, eldstad                                      1 500 kronor
Burspråk                                                        3 100 kronor
Fasadändring, mindre                                2 300 kronor
Fasadändring, större                                  4 800 kronor
Förhandsbesked                                          9 700-14 200 kronor
Håltagning i bärande konstruktion         1 700-8 000 kronor
Mur, plank eller staket                               4 100 kronor
Rivningslov       < 100 m²                           2 900 kronor
Rivingslov     100-250 m²                          5 700 kronor
Solfångare, solceller                                    3 700 kronor
Skärmtak          15-30 m²                            4 200 kronor
Strandskyddsdispens                                  5 700 kronor
Takkupa                                                         3 300 kronor
Återtagande av ansökan                             25% av normal avgift eller nedlagd tid, lägst 800 kronor

Tillkommande avgifter

Förenklad nybyggnadskarta 
Tomtareal         < 1 500 m²                         3 000 kronor
Tomtareal  1 500-2 999 m²                        4 000 kronor

Vid komplettering av markhöjder, gränsvisning eller annan information tillkommer 
kostnad för nedlagd tid, lägst 900 kronor.

Nybyggnadskarta
Tomtareal          < 1 500 m²                        8 000 kronor
Tomtareal   1 500-2 999 m²                     10 000 kronor
Tomtareal   3 000-4 999 m²                    16 000 kronor

Mätning, utstakning, lägeskontroll        nedlagd tid

Planavgift (nedanstående kan ersättas med nedlagd tid)
Nybyggnad 50-129 m²                               17 100 kronor
Nybyggnad 130-199 m²                            22 800 kronor
Nybyggnad 200-299 m²                           28 400 kronor
Tillbyggnad < 49 m²                                     5 700 kronor
Tillbyggnad 50-129 m²                                8 600 kronor

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter