Sök

Gränsvärden och mätningar

Regeringen har utfärdat miljökvalitetsnormer för komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp. Det gäller till exempel utsläpp från trafik och jordbruk som orsakar buller och luftföroreningar.

För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer som innebär vilken kvalitet luften ska ha vid en viss tidpunkt. Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar och flygplatser, samt vissa större hamnar och industrier.

Kommunerna är skyldiga att bedöma om miljökvalitetsnormer överskrids inom kommunen, detta kan göras genom mätningar, beräkningar eller objektiv uppskattning - beroende på vilka föroreningshalter som förväntas.

Mätning av luftkvaliteten i Varberg

Beräkningar av förväntade halter av kvävedioxid och partiklar i Varbergsluften gjordes 2007. Beräkningarna visade att man behövde göra mera ingående mätningar. Under 2009/2010 gjordes mätningar på Västra Vallgatan som visade godkända halter av kvävedioxid. Halten av partiklar var däremot förhöjd.

Nya beräkningar av luftföroreningshalter i Varbergs stad gjordes under 2015. Resultaten visar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar klaras med god marginal.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter