Sök

LiV, läsutveckling i Varberg

Alla elever i årskurs 2 ska ges förutsättningar att utveckla en god läsförmåga. De elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska uppmärksammas tidigt, så att stöd kan sättas in. Det är utgångspunkten i det långsiktiga utvecklingsarbetet Läsutveckling i Varberg, LiV.

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. Att barn redan de första årskurserna tillägnar sig en god läsförmåga är ett mycket viktigt steg för den fortsatta skolgången och en avgörande resurs för deltagande i ett demokratiskt samhälle.
Samtliga grundskolor med förskoleklass och årskurserna 1–3 har en ”LiV-handledare”, en lärare som stödjer arbetet med läsutveckling på skolan. LiV-handledaren är ett stöd i undervisningen, med speciellt fokus på årskurs 2, och är även ett stöd för kollegor i frågor som rör språk-, läs- och skrivutveckling. LiV-handledarna får fortbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom återkommande träffar som leds av språk-, läs- och skrivutvecklare.

I årskurs 2 följs elevernas läsutveckling upp genom en lässcreening, som mäter avkodningsförmåga. Lässcreeningen bidrar till att lärare uppmärksammar och systematisk följer alla elevers läsutveckling, vilket är en förutsättning för att elever ska få stöd och utmaningar utifrån sin nivå.

Resultat i LiV

Det kan konstateras att LiV-satsningen ger positiva effekter. Eleverna i årskurs 2 har förbättrat sin läsförmåga på de lästest som genomförs inom ramen för LiV. Resultat från läs-screeningen visas i tabellen nedan.
Att elevers läsförmåga förbättrats är sannolikt ett resultat av de långsiktiga insatser som sker genom LiV och som inneburit att läsundervisningen fått större utrymme på skolorna.

Resultat från läs-screening i åk 2, Läsår 2010/11 – 2018/19

Bilden visar andel som uppnått gränsvärde.

Diagram över resultat av LIV-screening under läsåren 2010/2011-2015/2016
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Självservice & blanketter