Sök

Levande läsning

Levande läsning är ett utvecklingsarbete för att främja medvetenhet kring högläsning och samtal kring läsning med förskolebarn. Det sker genom utbildningsinsatser för förskolepersonal och möjlighet för vårdnadshavare att låna hem barnlitteratur från förskolans kapprumsbibliotek.

I Levande läsning fortbildas all förskolepersonal i högläsningens betydelse för kunskapsutveckling och hur man läser (läsdidaktik) och samtalar med barn på ett sätt som utvecklar barns språk, läsförståelse och deras lust för berättande och det skrivna språket.

I Levande läsning används metoden "Upprepad enskild läsning" vilket innebär att pedagogen läser och samtalar vid upprepade tillfällen med ett barn, och på så sätt erbjuder barnet positiva läsupplevelser. Metoden har visat sig vara en framgångsfaktor för att väcka intresse och lust för skriftspråket hos barn med begränsad läserfarenhet och för barn som inte visar intresse för läsande.

För att öka möjligheter för vårdnadshavare att på ett enkelt sätt låna hem barnlitteratur har varje förskoleavdelning ett kapprumsbibliotek med ca 40 boktitlar.

Utvecklingsarbetet leds av språk-, läs- och skrivutvecklare och forskare vid Göteborgs universitet i nära samarbete med barnbibliotekarie och förskolechefer. Levande läsning pågår 2016-2019 och berör samtliga kommunala förskolor i Varbergs kommun.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seSjälvservice & blanketter