Sök

Kultur i förskola och skola

Kultur i skolan och förskolan

Kultur är en naturlig del av barn och elevers kunskapsinhämtande och lärandeprocess, men också en väg till att förstå och skapa sin samtid. Förutom att kultur utgör en del av det pedagogiska arbetet finns det också andra möjligheter för pedagoger att integrera kulturupplevelser i den pedagogiska verksamheten eller undervisningen.  

För att barn och elever i Varbergs kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ges likvärdiga förutsättningar att ta del av kulturupplevelser har en KulturgarantiPDF (pdf, 377.9 kB) beslutas av förskole- och grundskolenämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kulturgarantin är en del av Varbergs kommuns Kulturplan för barn- och ungaPDF (pdf, 645.4 kB).

Kultur i förskolan

Pedagoger i förskolan kan vända sig till respektive bibliotek för intresseanmälan och bokning av besök.
Kulturhuset Komediantenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett utvidgat klassrum. En plats där barn och unga får tänka fritt, skapa, drömma och utvecklas. Kultur är en viktig del i människors liv och i kulturhuset pågår estetiska läroprocesser hela tiden som alla är varmt välkomna att delta i. Det erbjuds konsthallsvisningar, bokprat, sagostunder, verkstäder med mera. Detta kan kombineras i olika paketlösningar – ni väljer själva! Besöket planeras utifrån elevernas behov, ålder och perspektiv och i dialog med förskolans pedagoger.

Under terminen erbjuds ett antal föreställningar för förskolorna att ta del av. Dessa inbjudningar kommer till förskolornas respektive kulturombud.

Kultur i skolan

Kultur i skolan har i syfte att ge eleverna tillgång till professionell kultur. Upplevelser genom kultur i skolan kan vara scenkostföreställningar, men det kan också ibland vara speciella pedagogiska program där den professionella kulturen ligger som grund. Till de flesta scenkonstproduktionerna finns välarbetade lärarhandledningar så att pedagoger ska kunna använda sig av kulturupplevelsen i undervisningen.

Skolbio för elever i grundskolan

Skolbion ger elever möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på bio samt möjligheten att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder. Skolbiogruppen, som består av fyra lärare från olika skolor i kommunen samt en administratör, utser vilka filmer som ska visas. På varje skola finns minst ett skolbioombud som ansvarar för att dela med sig av informationen till övriga pedagoger på skolan.

Vårterminen 2019 visar skolbio i Varberg sex olika filmer för alla elever i årskurs F-9. Läs mer om filmerna och hur du bokar dem här.

Bokning av platser på skolbio görs via e-post skolbio@varberg.se I bokningen ska det uppges hur många platser som önskas, om det finns någon rullstol eller liknande som ska tas med in i salongen samt ett telefonnummer för vidare kontakt. Du som bokar, eller skolbioombudet på din skola, kommer att få bekräftelse på bokade platser minst en vecka innan föreställningen.


Skapande skola

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar, Skapande skola.

Ansökan om bidrag för Skapande skola görs av förskole- och grundskoleförvaltningens kansli efter underlag från respektive skola. Skolornas underlag ska vara förskole- och grundskoleförvaltningens kansliet tillhanda i januari varje år.

Kulturombud

Kulturombud är utsedda pedagoger som finns i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Ombuden är en viktig länk mellan kulturinstitutionerna och verksamheterna och ansvarar för att förmedla information vidare på arbetsplatsen. Kulturombuden har också möjlighet att framföra elevernas och pedagogernas önskemål och tankar till samordnarna om vad som ska finnas i det kommunala kulturutbudet.

Kultur- och fritidsförvaltningen anordnar inspirationsträffar för kulturombuden där de får information om det regionala kulturutbudet inom Kultur i skolan, lokala och regionala besöksmål och vad kommunala verksamheter kan erbjuda skolorna. Träffarna sker minst en gång per år.

Besöksmål och resestöd

Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har beslutat om ett program för att öka tillgängligheten till det rika och levande kulturlivet i hela Halland. Särskilt handlar det om ”halländska skolelevers möjlighet att besöka halländska kulturplatser som speglar Hallands historia”. Förskolor och skolor i Halland kan därför få resestöd efter besök vid utvalda resmål och institutioner.

Via Region Halland kan du få tips på hur du kan arbeta med exempelvis slöjd, konst och film i förskola och skola. De kan också hjälpa till att få kontakt med olika kulturutövare eller hitta projekt att söka.

Kultur i skolan för grundskolan administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. Ofta kommer kultur i skolans scenkonst från Region Hallands subventionerade utbud av professionella kulturupplevelser men det kan också handla om produktioner som ligger utöver Region Hallands utbud

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter