Sök

Mottagande av nyanlända barn och elever

I Varberg finns rutiner och förutsättningar att ge nyanlända barn och elever en likvärdig start, att utvecklas och lära. Mottagande i förskola, grundskola och gymnasieskola har rutiner som utgår från nationella styrdokument.

Mottagande i förskolan

När ett barn med annat modersmål än svenska placerats i en förskola kontaktar förskolechefen Enhet flerspråkighet och planering för ett introducerande språkstöd genomförs med hjälp av modersmålslärare.

Mottagande i grundskolan

Om den inflyttade eleven gått i svensk skola tidigare, är nyanländ elev, anmäls eleven till en skola som kallar elev och vårdnadshavare till kartläggning av elevens kunskaper. En nyanländ elev som inte gått i svensk skola tidigare kallas till kartläggning av elevens kunskaper innan inskrivning och placering på en skola. Kartläggningen sker så långt det är möjligt på elevens modersmål utan tolk. Efter att kartläggningen avslutats fattar rektor ett beslut om undervisning och klassplacering samt kallar eleven till inskrivningssamtal på aktuell skola.

Om inflyttad elev gått i svensk skola tidigare kallas eleven till ett inskrivningssamtal. Under inskrivningssamtalet ges bland annat information om den svenska skolan, aktuell skolenhet och hälsosamtal. Under inskrivningssamtalet medverkar oftast en modersmålslärare från Enhet flerspråkighet.

Mottagande i gymnasieskolan

När en elev med annat modersmål än svenska börjar på gymnasieskolan kallar skolan eleven till ett inskrivningssamtal kring språkkunskaper, tidigare skolgång och intressen. Eleven får också information om skolan, schema, skolstart och hälsosamtal. Har inte eleven gått i svensk skola tidigare kallas eleven till kartläggningssamtal. Under inskrivningssamtalet deltar modersmålslärare eller tolk. Efter inskrivningssamtalet placeras elever i en grupp på Språkintroduktionen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seSjälvservice & blanketter