varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan och gymnasiet

Det övergripande systematiska kvalitetsarbetet i grundskola och gymnasieskola är indelat i tre avstämningar. Kunskap och lärande: med fokus på elevens lärandeprocess, Trygghet och trivsel: med fokus på elevens välmående samt Mål och resultat: Fokus på bakomliggande faktorer påverkande elevens prestation.

Kunskap och lärande

Kunskap och lärande

Kunskap och lärande syftar till att utreda och analysera elevernas egen syn på lärandeprocessen och undervisningen. I dialog med skolornas elevråd och förstelärare analyseras resultatet av den elevenkät som eleverna i årskurs 5 och 9 i grundskolan samt år 2 på gymnasieskolan årligen svarar på.

  • Resultatet av dialogerna sammanställs sedan på övergripande nivå i rapporten Kunskap och lärandePDF (pdf, 1.1 MB).Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel – Uppföljning av välmående och utsatthet i grundskolan och gymnasieskolan

Trygghet och trivsel syftar till att utreda och analysera elevernas välmående och utsatthet i grundskolan och gymnasieskolan. Till grund för uppföljningen ligger resultatet i den elevhälsaenkät och de individuella elevhälsasamtal som genomförs i åk 1, 4 och 8 i grundskolan och år 1 på gymnasieskolan. En gång per år genomförs sedan barn- och elevhälsarådslag där resultateten av elevhälsaenkäten och elevhälsasamtalen analyseras tvärprofessionellt. Med under rådslagen är skolornas elevhälsateam beståendes av rektor, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, värdegrundspedagog och studie- och yrkesvägledare tillsammans med förvaltningsledning och kvalitetsteam. 

Mål och resultat 2017

Mål och resultat – Uppföljning av måluppfyllelse och skolresultat i grundskolan och gymnasieskolan

Mål och resultat i grundskolan och gymnasieskolan syftar till att följa upp och analysera terminsbetyg, slutbetyg och betyg på de nationella ämnesproven. Resultaten för varje enhet analyseras först av rektor tillsammans med pedagoger och annan berörd personal. I dialogen identifieras och analyseras områden som enheten presterat väl och mindre väl inom, och dess bakomliggande faktorer. Med utgångspunkt i enheternas egen analys hålls sedan en kvalitetsdialog där rektor tillsammans med verksamhetschef och kvalitetsteam gemensam analyserar enheternas resultat.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter