varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem, grundsärskola och grundskola

Det övergripande systematiska kvalitetsarbetet är indelat i tre avstämningar. Kunskap och lärande: med fokus på elevens lärandeprocess, Trygghet och trivsel: med fokus på elevens välmående samt Mål och resultat: Fokus på bakomliggande faktorer påverkande elevens prestation.

Kunskap och lärande

Kunskap och lärande

Kunskap och lärande syftar till att utreda och analysera elevernas egen syn på lärandeprocessen och undervisningen. I dialog med skolornas elevråd och förstelärare analyseras resultatet av den elevenkät som eleverna i årskurs 5 och 9 i grundskolan årligen svarar på.

  • Resultatet av dialogerna sammanställs sedan på övergripande nivå i rapporten Kunskap och lärandePDF (pdf, 414.2 kB).Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel – Uppföljning av barn- och elevhälsaarbetet

Trygghet och trivsel är en del av det främjande och förebyggande barn- och elevhälsaarbetet som ska bidra till att öka välmående och minska utanförskap. Syftet är att utvärdera och analysera barn- och elevhälsaarbetet utifrån en gemensam målbild om vad som kännetecknar ett framgångsrikt barn- och elevhälsaarbete. Till grund för analysen ligger förskolornas och skolornas självskattning utifrån målbilden samt tvärprofessionell analys tillsammans med andra förskolor och skolor under barn- och elevhälsarådslag. Den tvärprofessionella analysen syftar till att sprida goda erfarenheter och gemensamt höja välmående för samtliga barn och elever i den kommunala förskolan, fritidshemmen, grundsärskolan och grundskolan. 

Mål och resultat 2017

Mål och resultat – Uppföljning av måluppfyllelse och skolresultat i grundskolan

Mål och resultat syftar till att följa upp och analysera elevernas kunskapsprogression utifrån bland annat omdömen, och betyg. Resultaten för varje enhet analyseras först av rektor tillsammans med pedagoger och annan berörd personal. I dialogen identifieras och analyseras områden som enheten presterat väl och mindre väl inom, och dess bakomliggande faktorer.

Med utgångspunkt i enheternas egen analys hålls sedan en kvalitetsdialog där rektor tillsammans med verksamhetschef och kvalitetsteam gemensam analyserar enheternas resultat. Analysen fokuserar på resultatutvecklingen och undervisningens kvalitet i grundskolan. Fritidshemmen och grundsärskolan ingår i avstämningen med fokus på analys av undervisningens kvalitet.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter