Sök

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola

För förskolan görs två avstämningar. Trygghet och trivsel analyserar förskolan ur omsorgsperspektiv. Mål och kvalitet fokuserar på förskolans pedagogiska uppdrag. Utöver dessa pågår även kontinuerligt aktionsforskning i verksamheten som följs upp övergripande varje år.

Trygghet och trivsel förskola

Trygghet och trivsel – Uppföljning av förskolans arbete ur ett omsorgsperspektiv

Trygghet och trivsel för förskolan syftar till att utreda och analysera vårdshavarnas syn på hur väl förskolan stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg. Till grund för uppföljningen ligger enkäten Tyck till om ditt barns förskola som årligen genomförs. I ett första steg analyserar förskolechef och berörd personal enhetens resultat och därefter hålls barn- och elevhälsarådslag där resultaten analyseras tvärprofessionellt. Med under rådslagen är förskolechef, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog tillsammans med förvaltningsledning och kvalitetsteam.

Mål och kvalitet i förskolan 2017

Mål och kvalitet – Uppföljning av förskolans pedagogiska uppdrag

Mål och kvalitet i förskolan syftar till att följa upp och analysera förskolans pedagogiska uppdrag. Till grund för uppföljningen ligger förskolornas aktionsforskning, BRUK, vårdnadshavarenkäten Tyck till om ditt barns förskola, LiV-resultat från åk 2 i grundskolan, resultat från nationella ämnesprov i åk 3 i grundskolan samt enheternas egna analyser av kvaliteten och resultat. En gång per år hålls en mål- och kvalitetsdialog där förskolechef, verksamhetschef och kvalitetsteam tillsammans analyserar enheternas arbete med mål och kvalitet.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter