varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola

För förskolan görs två avstämningar. Trygghet och trivsel analyserar förskolan ur omsorgsperspektiv. Mål och kvalitet fokuserar på förskolans pedagogiska uppdrag. Utöver dessa pågår även kontinuerligt aktionsforskning i verksamheten som följs upp övergripande varje år.

Trygghet och trivsel förskola

Trygghet och trivsel – Uppföljning av barn- och elevhälsaarbetet

Trygghet och trivsel är en del av det främjande och förebyggande barn- och elevhälsaarbetet som ska bidra till att öka välmående och minska utanförskap. Syftet är att utvärdera och analysera barn- och elevhälsaarbetet utifrån en gemensam målbild om vad som kännetecknar ett framgångsrikt barn- och elevhälsaarbete. Till grund för analysen ligger förskolornas och skolornas självskattning utifrån målbilden samt tvärprofessionell analys tillsammans med andra förskolor och skolor under barn- och elevhälsarådslag. Den tvärprofessionella analysen syftar till att sprida goda erfarenheter och gemensamt höja välmående för samtliga barn och elever i den kommunala förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Mål och kvalitet i förskolan 2017

Mål och kvalitet – Uppföljning av förskolans pedagogiska uppdrag

Mål och kvalitet i förskolan syftar till att följa upp och analysera förskolans pedagogiska uppdrag. Till grund för uppföljningen ligger förskolornas aktionsforskning, BRUK, vårdnadshavarenkäten Tyck till om ditt barns förskola, LiV-resultat från åk 2 i grundskolan, resultat från nationella ämnesprov i åk 3 i grundskolan samt enheternas egna analyser av kvaliteten och resultat. En gång per år hålls en mål- och kvalitetsdialog där förskolechef, verksamhetschef och kvalitetsteam tillsammans analyserar enheternas arbete med mål och kvalitet.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter