Sök

Rapporter

Varje delmoment i det systematiska kvalitetsarbetet innehåller analys över utbildningens kvalitet som sedan dokumenteras i rapport/PM till förskole- och grundskolenämnd. När rapporter har behandlats i nämnden publiceras de här för alla medarbetare och andra att ta del av. Identifierade utvecklingsområden som beskrivs i rapporterna fördjupas med rektorer och/ eller andra chefer i förvaltningen som ett sista steg i varje delmoment.

Undervisning och ledarskap i fritidshem, grundsärskola och grundskola

Delmomentet undervisning och ledarskap börjar med elevenkät och samtal med elever i årskurs 5 och 8 i grundskolan. Lärare från skolorna och representanter centralt från förvaltningen träffas sedan för dialog om undervisningens kvalitet. Underlag från elev- och lärarperspektivet delges sedan rektorerna och blir ett av underlagen för kvalitetsdialog mellan rektorer och representanter centralt från förvaltningen. I kvalitetsdialogen är utvecklingsplansarbetet på skolorna också i fokus. Fritidshem och grundsärskola ingår i processen från kvalitetsdialogerna och framåt. Processen innebär en möjlighet för rektor att få stöd i analysen av sitt utvecklingsplansarbete och för förvaltningen centralt av verksamhetsplansarbetet.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter