Sök

Ämnesdidaktiskt kollegium

Ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK, innebär att lärare kontinuerligt möter andra lärare som undervisar i samma ämne och tillsammans planerar, utvärderar, analyserar och utvecklar den egna och varandras undervisning.

I Varberg är ämnesdidaktiskt kollegium svar på frågan: Hur kan möjligheter skapas så att lärare hållbart, kollegialt, kontinuerligt, med ett vetenskapligt förhållningssätt och med fokus på elevernas lärande utvecklar sin undervisning som en naturlig del av det pedagogiska uppdraget? Detta är Varbergs fördjupning av det kollegiala lärandet med syfte att säkerställa undervisningens kvalitet genom att lärarna kollegialt och kontinuerligt utvecklar sin undervisning och lär känna dess påverkan på elevernas lärande.

Systematik och variationsteorin

I ÄDK arbetar lärare tillsammans på ett systematiskt och med ett vetenskapligt förhållningssätt för att utveckla undervisningen och ge eleverna bästa möjlighet till lärande. En central del i lärararnas arbete är att använda en eller flera uttalade teorier om lärande, i ÄDK är variationsteorin tydligast uttalad.

Den arbetsstruktur ÄDK följer är inspirerad av Learning Study och ger det systematiska och vetenskapliga förhållningssättet som är nödvändigt. I strukturen finns BFL och formativ praktik ingår som en naturlig del i arbetet.

ÄDK är inget projekt utan ett genomtänkt arbete där kollegial och kontinuerlig undervisningsutveckling är en naturlig del av läraruppdraget.

Förutsättningar

I Varberg organiseras ÄDK på ett sådant sätt att förutsättningar i form av tid för lärarna ges kontinuerligt, för att gemensam diskutera undervisningen i det ämne som man undervisar. I mötena fokuseras undervisningens innehåll och elevens lärande utifrån variationsteorin, genom att lärare kollegialt planerar, genomför, observerar, utvärderar och utvecklar undervisningen. Samtalsledare planerar, driver och följer upp innehållet som diskuteras i mötena, och har fördjupad kunskap om variationsteorin. På så sätt ser vi i Varberg att det kollegiala lärandet blir systematiskt, och stärker undervisningskulturen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter