Sök

Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2019

Marie Nohed, lärare Påskbergsskolan

Foto:Hidvi

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden har antagit de långsiktiga målen för vår verksamhet. Beslutade strategier och prioriterade övergripande utvecklingsinsatser styr barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete. I våra förskolors och skolors egna utvecklingsplaner konkretiseras vad som behöver förbättras och utvecklas för att nå de gemensamma målen.

Utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar har barn- och utbildningsnämnden antagit tre långsiktiga mål:

Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat
Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv
Mål: Öka välmående och minska utanförskap

 

 

 

 

 

Förvaltningens gemensamma strategier och prioriterade utvecklingsområden sammanfattas i verksamhetsplanenPDF (pdf, 1.7 MB).
För att veta om prioriterade strategier och handlingar leder till ökad måluppfyllelse sker ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att analysera kvalitativ och kvantitativ data görs avstämningar för att få kunskap om vilken effekt olika insatser och åtgärder får för barns- och elevers måluppfyllelse och resultat. Detta arbete görs på alla nivåer – klassrum, avdelning, arbetslag, enhet och förvaltning.

I Varberg är få och tydliga mål framgångsfaktorer för kvalitet och utveckling. Vi har prioriterade utvecklingsinsatser med tydlig koppling till varje mål, och en systematisk och kvalitativ uppföljning av hela verksamhetens progression. Det är vår väg att skapa bästa möjliga möte för lärande i en lärande organisation.

Maria Wirén Utvecklingsschef barn- och utbildningsförvaltningen

ikon

Nyheter om kvalitet och utveckling

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter