Sök

Levande läsning

Levande läsning ska öka medvetenhet hos förskolepersonal och vårdnadshavare kring högläsningens betydelse för barns språk- och kunskapsutveckling genom utbildningsinsatser för förskolepersonal och möjlighet för vårdnadshavare att låna hem barnlitteratur från förskolan.

Levande läsning är ett utvecklingsarbete för att främja högläsning och samtal kring läsning med förskolebarn som består av två parallella delar, utbildningsinsatser för förskolepersonal och kapprumsbibliotek för vårdnadshavarna.

I Levande läsning fortbildas förskollärare, barnskötare och modersmålslärare i högläsningens betydelse för kunskapsutveckling och hur man läser – läsdidaktik – och samtalar med barn på ett sätt som utvecklar barns språk, läsförståelse och deras lust för berättande och det skrivna språket. Detta kombineras med att ett kapprumsbibliotek med ca 40 boktitlar inrättas på varje förskoleavdelning och ger barn och vårdnadshavare möjlighet att på ett enkelt sätt låna hem böcker.

Utvecklingsarbetet leds av språk-, läs- och skrivutvecklare och forskare vid Göteborgs universitet i nära samarbete med förstelärare i förskolan, barnbibliotekarie och förskolechefer. Levande läsning pågår 2016-2019 och berör samtliga kommunala förskolor i Varbergs kommun.

Resultat i pilotprojektet Levande läsning

Under 2014 genomfördes ett pilotprojekt för att testa konceptet
som gett positiva resultat inom flera områden. Du kan läsa mer om
pilotprojektet och dess resultat i
Slutrapport Levande läsning pilotprojektPDF (pdf, 1.1 MB).

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seikon

Självservice & blanketter