Sök

Läsutveckling i Varberg, LiV

Alla elever i årskurs 2 ska ges förutsättningar att utveckla en god läsförmåga. De elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska uppmärksammas tidigt, så att stöd kan sättas in. Det är utgångspunkten i det långsiktiga utvecklingsarbetet Läsutveckling i Varberg, LiV.

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. Att barn redan de första årskurserna tillägnar sig en god läsförmåga är ett mycket viktigt steg för den fortsatta skolgången.

Samtliga grundskolor med årskurserna 1-3 har en ”LiV-handledare”, en lärare som stödjer arbetet med läsutveckling på skolan. LiV-handledaren är ett stöd i undervisningen, med speciellt fokus på årskurs 2, och är även ett stöd för kollegor i frågor som rör språk-, läs- och skrivutveckling. LiV-handledarna får fortbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom återkommande träffar som leds av språk-, läs- och skrivutvecklare.

I årskurs 2 följs elevernas läsutveckling upp genom lästester, som mäter avkodningsförmåga. Syftet är att bidra till att tidigt identifiera elever som behöver stöd i sin läsutveckling och elever som behöver extra utmaningar.

Resultat i LiV

Det kan konstateras att LiV-satsningen ger postiva effekter. Eleverna i årskurs 2 har förbättrat sin läsförmåga på de lästest som genomförs inom ramen för LiV. Resultat från läs-screeningen visas i tabellen nedan.

Att elevers läsförmåga förbättrats är sannolikt ett resulat av de långsiktiga insatser som sker genom LiV och som inneburit att läsundervisningen fått större utrymme på skolorna.

Resultat från läs-screening i åk 2 , HT2010-VT2018

Bilden visar andel som uppnått gränsvärde.

Diagram över resultat av LIV-screening under läsåren 2010/2011-2015/2016
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter