Sök

Läsutveckling i Varberg, LiV

Alla elever i årskurs 2 ska ges förutsättningar att utveckla en god läsförmåga. De elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska uppmärksammas tidigt, så att stöd kan sättas in. Det är utgångspunkten i det långsiktiga utvecklingsarbetet Läsutveckling i Varberg, LiV.

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter. Att barn redan de första årskurserna tillägnar sig en god läsförmåga är ett mycket viktigt steg för den fortsatta skolgången.

LiV är ett långsiktigt pågående utvecklingsarbete som startade under läsåret 2010/2011 i avsikt att ”få alla elever på läståget”. Alla elever i årskurs 2 ska ges förutsättningar att utveckla en god läsförmåga. De elever som riskerar att inte nå kunskapskraven uppmärksammas tidigt, så att stöd kan sättas in.

Samtliga grundskolor är representerade genom en lärare, ”LiV-mentor”, som ska stödja arbetet med läsutveckling. Mentorerna har i sin tjänst tilldelats tid för att vara ett stöd i det direkta arbetet med elever i årskurs 1-3 med speciellt fokus på undervisning i åk 2. Mentorerna ska även utgöra ett stöd för sina kollegor i frågor som rör språk-, läs- och skrivutveckling. Mentorerna får fortbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte genom regelbundet återkommande träffar som leds av språk-, läs- och skrivutvecklare.
I åk 2 följs elevernas läsutveckling upp genom lästester, som mäter avkodningsförmåga, i oktober och maj. Resultaten från nationella prov i svenska i årskurs 3 följs också upp inom ramen för LiV.

Resultat i LiV

LiV startade läsåret 2010/2011 och har positiva effekter på elevernas läsförmåga. Läsåret 2010/2011 var det 18 % av eleverna i åk 2 som inte nådde kunskapskraven i svenska, läsåret 2015/2016 var det 10 %. Resultaten i nationella prov i svenska i åk 3 har också förbättrats sedan 2010/2011. Varbergs kommun låg då under riket på samtliga delprov som mäter läsande och skrivande förutom på en skrivuppgift (beskrivande text). Däremot låg Varbergs resultat, läsåret 2014/2015, över riket på samtliga delprov förutom på skrivuppgiften stavning och interpunktion. Störst skillnader kan vi se på delprov som mäter elevers högläsning (+4,0 %) läsning av skönlitterär text (+4,9 %) samt läsning av faktatext (+4,5 %).

Utöver de effekter LiV haft på elevernas resultat visar utvärdering att läsning och samtal som omger text samt läs- och skrivstrategier får större utrymme i undervisningen förskoleklass-åk 3.

Resultat från LiV-screening i åk 2 under läsåren 2010/2011-2015/2016

Diagram över resultat av LIV-screening under läsåren 2010/2011-2015/2016
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se
ikon

Självservice & blanketter