Sök

Budskap i bild och text

Budskap i bild och text ska stärka övergången mellan förskola och skola via utbildningsinsatser riktade till personal inom de olika verksamheterna för att skapa en pedagogisk samsyn och kontinuitet när det gäller läsdidaktik och att förstå och kritiskt tolka bild och text.

Vid övergången mellan förskola och skola ställs barn ofta inför nya utmaningar och
krav. Skolverket konstaterar att en välfungerande övergångar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Särskilt betonas vikten av att tillvarata och bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som barn har med sig från tidigare verksamheter.

Läroplanen för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet länk till annan webbplatsreviderades 2016 och därmed förtydligades skrivelserna gällande övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem. Det som har förtydligats är att förskollärare, fritidspedagoger och lärare i samverkan ska utbyta kunskaper och erfarenheter. De ska utbyta information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barn och elevers utveckling och lärande och vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Genom fortbildningsinsatser och kollegialt lärande, inom ramen för Budskap i bild och text, får pedagogerna en ökad kompetens om faktorer och tillvägagångssätt som bidrar till att barn och elever utvecklar sin förmåga att läsa, förstå och kritiskt tolka bild och text. Fortbildningen förväntas leda till ett gemensamt förhållningssätt, professionellt språkbruk och en ökad kunskap om läsdidaktik som främjar samarbetet och skapar goda förutsättningar för övergången mellan förskola och skola.

Budskap i bild och text leds av språk-, läs- och skrivutvecklare och forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med barnbibliotekarie vid stadsbiblioteket i Varberg, lärare med uppdrag kopplade till lågstadiesatsningen samt förskolechefer och rektorer.

Budskap i bild och text pågår på Hagaskolan, Bullerbyns förskola, Kärnegårdens förskola, Brunnsbergs förskola, Trädlyckans förskola och Ugglans förskola samt Lindbergs skola, Lindbergs förskola och Valinge förskola under läsår 2015/2016 och 2016/2017.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seikon

Självservice & blanketter