Sök

Språkutveckling

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära inom alla ämnen. Varje pedagog har ett uppdrag att ge barn och elever förutsättningar att utveckla sitt språk så långt det är möjligt.

I Varberg pågår flera insatser som syftar till att främja ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och ämnen. Insatserna riktar sig till pedagoger i såväl förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan som gymnasieskolan och har ett tydligt fokus på det kollegiala lärandet.

Syftet med samtliga insatser är att bidra till en ökad kvalitet i undervisningen genom att främja barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling och därmed förutsättningar att lära och nå kunskapskraven i samtliga ämnen.

Språk-, läs- och skrivutvecklare och förstelärare

För att leda, utveckla, samordna och följa upp läsutvecklingen och de insatser som görs finns en språk-, läs- och skrivutvecklare och förstelärare. I förskolan finns förstelärare som bland annat arbetar språk-, läs- och skrivutveckling och stödjer de insatser som görs riktade mot förskolan. I grundskolan och gymnasieskolan finns förstelärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling. Både språk-, läs- och skrivutvecklaren och förstelärarna har i uppdrag att knyta an praktiskt pedagogiskt arbete till forskning och beprövad erfarenhet samt att visa på konkreta metoder och undervisningsmodeller som främjar pedagoger skicklighet och ledarskap i klassrummet.

Språk-, läs- och skrivutvecklaren är också en resurs i det systematiska kvalitetsarbetet genom att initiera, systematisera och utveckla processer som främjar pedagogers skicklighet och ledarskap. Att bedriva språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och skola handlar alltså om att sätta in språk-, läs- och skrivundervisningen i det sammanhang som finns i förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter