varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Språkutveckling

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära inom alla ämnen. Varje pedagog har ett uppdrag att ge barn och elever förutsättningar att utveckla sitt språk så långt det är möjligt.

I Varberg pågår flera insatser som syftar till att främja ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och ämnen. Insatserna riktar sig till pedagoger i förskola, grundskola och grundsärskola och har ett tydligt fokus på det kollegiala lärandet.

Syftet med samtliga insatser är att bidra till en ökad kvalitet i undervisningen och därmed främja barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

Språk-, läs- och skrivutvecklare

För att leda, utveckla och följa upp läsutvecklingen och de insatser som görs finns språk-, läs- och skrivutvecklare med uppdrag att knyta praktiskt pedagogiskt arbete till forskning och beprövad erfarenhet. Språk-, läs- och skrivutvecklare är en resurs i det systematiska kvalitetsarbetet genom att initiera, systematisera och utveckla processer som främjar pedagogers skicklighet och ledarskap. Det handlar om att sätta in språk-, läs- och skrivundervisningen i det sammanhang som finns i förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter