Sök

Matematikutveckling

Från och med hösten 2017 har förskole- och grundskoleförvaltningen riktade insatser för matematikutveckling i de kommunala grundskolorna. En övergripande helhet med systematik när det gäller förväntningar, strukturer och uppföljning inom matematik och dess progression är därför en prioriterad och långsiktig satsning.

Ämnet matematik har, liksom i andra ämnen, relativt hög måluppfyllelse i Varbergs kommunala grundskolor. Däremot skiljer sig ämnet från övriga då det gäller andelen elever som når de högre kvalitéerna och därmed högre kunskapskrav. Efter uppföljning med analys som visar att elever i senare år brister i taluppfattning initieras ett långsiktigt arbete. Gemensam målbild, riktad kompetensutveckling och tidiga insatser är delar för bättre grundkunskaper i matematik. Under kommande tre år ska bland annat kompetensutveckling med fokus på tre områden: taluppfattning, begreppsförståelse och programmering.

Taluppfattningens betydelse

Taluppfattningens betydelse riktar sig till undervisande lärare i åk F-3. Under läsåren 2015-2017 har ett systematiskt arbete skett på några skolor med fokus på förskoleklass och övergången åk 1 med utgångspunkt i materialet Tänka, förstå och resonera. Erfarenheterna från arbetet som genomförts i skolorna ligger till grund för innehåll i pågående satsning och ett fördjupat samarbete med NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning.

Begreppsförståelse

Begreppsförståelse riktar sig till undervisande lärare i åk 4-6 och innehållet är en av nycklarna vid problemlösning. Det innebär att undervisningen behöver utformas med höga förväntningar på elevernas kapacitet att lära sig ett avancerat begreppsspråk i matematik.

Programmering

Programmering riktar sig till undervisande lärare i åk 7-9 där förändringar och tillägg i läroplanen ger fokus på programmering i både matematikämnet och teknikämnet. Innehållet skiljer sig åt men bör ses i sin helhet. I matematik ligger fokus på förståelse av symbolers och algoritmers betydelse och i teknik konstruktioner och tillämpning av styrning och reglering.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter