varningsikon

2018-08-13 07.56

Eldningsförbud i Varbergs kommun gäller fram till den 21 augusti kl. 09.00.

Eldningsförbudet i Varbergs kommun upphör tisdagen den 21 augusti klockan 09.00. Fram till dess är det fortsatt förbjudet att elda utomhus, men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Likabehandling

Alla barn och elever ska känna sig trygga och trivas i förskola och skola. Varje förskola och skola har därför en viktig uppgift i att aktivt arbeta för att främja och förebygga alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka och agera när det sker kränkningar.

Två viktiga delar i arbetet med likabehandling är upprättandet av en plan mot diskriminering och kränkande behandling samt att följa den förvaltningsgemensamma rutinen för anmälan om kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

En viktig del i likabehandlingsarbetet är den plan mot diskriminering och kränkande behandling som varje förskola och skola upprättar i samverkan med barn och elever. Planen innehåller information om hur förskolan eller skolan aktivt främjar och förebygger alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Planen, som uppdateras varje läsår, ska finnas tillgänglig för elever och vårdnadshavare och det av yttersta vikt att både elever och vårdnadshavare har god kännedom om hur de ska agera om någon utsätts för trakasserier eller kränkande behandling, till vem de kan vända sig och hur förskolan eller skolan kommer att hantera ärenden. 

All personal har skyldighet att anmäla kränkningar

All personal i förskola och skola är skyldiga att anmäla till förskolechef eller rektor om de får reda på att ett barn eller en elev upplever sig kränkt. Detta gäller oavsett om det är ett barn, en elev eller en personal som kränker. Anmälan ska göras samma dag de får kännedom om kränkningen. Förskolechef/rektor har i sin tur 1-2 dagar på sig att anmäla kränkningen till förvaltningschef.

ikon

Kontakta ossikon

Självservice & blanketter