Sök

Fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, där familjedaghem är en form, ska du ansöka om det hos förskole- och grundskolenämnden. Detta kan också gälla fritidshem som är fristående från skola.

För att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ställs det vissa krav. I dokument nedan finns riktlinjer och övergripande information för att starta och bedriva fristående verksamheter inom Varbergs kommun.
Riktlinjer för att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshemPDF (pdf, 524.6 kB)

För att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska en ansökan fyllas i och skickas till förskole- och grundskoleförvaltningen.

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola pedagogisk omsorg eller fritidshemPDF (pdf, 279.6 kB)

Beslut om godkännande från förskole- och grundskolenämnden krävs för rätt till bidrag. 

Fristånde förskolor kan ansöka om specialpedagogiskt stöd av kommunal specialpedagog inom förskolan. Möjligheten att köpa stöd från Varbergs kommun kan endast ske i den mån specialpedagogerna har tidsmöjlighet att åta sig ytterligare uppdrag.

Information inför köp av specialpedagogisk kompetensPDF (pdf, 139.1 kB)

Ansökan om specialpedagogisk kompetensWord (word, 62.9 kB)

Rektor för fristående verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.

Tilläggsbeloppet kan endast sökas för barn som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje tilläggsbeloppPDF (pdf, 534.9 kB)

Instruktion för att ansöka om tilläggsbelopp för särskilt stödPDF (pdf, 383.4 kB)

Blankett anökan om tilläggsbelopp särskilt stödWord (word, 75.1 kB)

Kommunen ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg som kommunen lämnat godkännande för. Det övergripande syftet med tillsynen är att höja kvaliteten i de verksamheter som granskas och att verka i förebyggande syfte.

Viktiga områden i tillsynen är kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten. Tillsynen omfattar samtliga områden i läroplanen och ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till verksamheten.

Tillsynen har en förebyggande funktion och kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till de huvudmän som kommunen granskar.

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorgPDF (pdf, 1.1 MB)

Plan för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorgPDF (pdf, 364.4 kB)

Respektive huvudman har som ansvar att erbjuda förskola/fritidshem även under sommaren i den omfattning det behövs. Detta samordnas mellan de kommunala förskolorna och en sådan samordning kan även ske mellan de fristående förskolorna. Det kan också ske genom att en fristående förskola/skola köper plats på kommunal förskola/fritidshem eller tvärtom.

Den rektor som önskar köpa plats kontaktar aktuell rektor. Detta sker så tidigt som möjligt under våren då sommarplanering sker. Det är rektor på respektive förskola/fritidshem som beslutar om det är möjligt. All samordning gällande sommaren sker på områdesnivå rektorer emellan. Vid köp av sommarplacering ska ett samarbetsavtal skivas under av rektorerna.

Se arbetsordning för köp av plats på sommaröppen förskola/fritidshemPDF (pdf, 162.4 kB)

Samarbetsavtal gällande köp av plats på sommaröppen förskola/fritidshem PDF (pdf, 152.1 kB)

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter