varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Behandlingar av personuppgifter inom skolan

Här kan du läsa om hur personuppgifter behandlas inom Varbergs kommuns skolverksamheter och hur du tar en kontakt om du har frågor kring behandlingar av personuppgifter.

Inom Varberg kommuns skolverksamheter behandlas barns, elevers och vårdnadshavares personuppgifter för att planera, bedriva och följa upp verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasieskola i enlighet med de författningar som styr verksamheterna.

För att kunna planera, bedriva och följa upp verksamheten behandlas både extra skyddsvärda personuppgifter, exempelvis personnummer, och känsliga personuppgifter om barn och elever. Till känsliga personuppgifter räknas exempelvis etnicitet (ex. modersmål), religiös eller filosofisk övertygelse (ex. specialkost) och hälsa (ex. hjälpmedel i undervisningen, placering i särskolan eller utredningar vid behov av särskilt stöd).

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen ställer krav på att varje behandling av personuppgifter ska ha rättslig grund. De behandlingar av personuppgifter som görs inom Varberg kommun skolverksamhet vilar på de rättsliga grunderna allmänt intresse, myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse, och finns författningsreglerade i främst skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185), patientdatalagen (2014:821) samt varje skolforms läroplan.

I vissa fall behövs ett samtycke för behandling av personuppgifter. Det gäller de fall då behandlingen saknar annan rättslig grund, till exempel vid publicering av bild och film av barn och elever.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter

Varbergs kommun är, tillsammans med respektive nämnd, ansvarig för de behandlingar som görs inom skolverksamheterna. Du är välkommen att ta en kontakt via Varberg direkt tel: 0340-880 00 eller via e-post: varbergdirekt@varberg.se

Mer information om personuppgiftsbehandlingar

Mer information om personuppgiftsbehandlingar och dina rättigheter som registrerad hittar du i den kommungemensamma informationen om personuppgiftsbehandlingar.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Förskole- och grundskolenämnden

Självservice & blanketter