Sök

Förnyelse av torget, kyrkan och Brunnsparken

En utvecklingsplan för torget, kyrkan och Brunnsparken är nu beslutad av hamn- och gatunämnden och ska vidare till kommunstyrelsen för fastställande.

Hamn- och gatuförvaltningen har haft ett uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för torget i Varberg.

Torget, kyrkan och Brunnsparken i Varberg - utvecklingsplanPDF (pdf, 1.4 MB)
I utvecklingsplanen beskrivs tio principer för framtida utveckling.

Sammanställning av utfört arbete 2011-2015 PDF (pdf, 11.8 MB)
Rapporten ger en samlad bild av dialoger, utredningar och skisser som lett fram till utvecklingsplanen.

Vad händer nu?

 • Hösten 2016 - utvecklingsplan skickas till kommunstyrelsen för fastställande
 • Hösten 2016 - utvecklingsplanen används som viktigt underlag i utvecklingen av Brunnsparken
 • Eventuella framtida förändringar av torget hanteras i kommunens ordinarie budget- och investeringsprocess. Brunnsparken är ett redan beslutat projekt.

Varför en förnyelse?

Målet med förnyelsen är:

 • att stärka stadskärnan inför kommande stadsutveckling
 • att ge förutsättningar för mer aktiviteter för alla åldrar
 • att fortsatt ha en väl fungerande torghandel
 • att ta vara på mycket av det som idag finns på platsen
 • att de tre platserna - Brunnsparken, kyrkotomten och torget - ska hänga ihop bättre. 

Marknad Varberg samordnade för ett par år sedan en undersökning om hur Varberg kan få en mer levande innerstad, där Varbergs torg, kyrkan och Brunnsparken omnämns som viktiga delar att förstärka för att behålla företagare och handel i stadskärnan. 

Brunnsparken förändras som plats när kollektivtrafiken nu försvunnit från gatan och det finns redan nu pengar avsatta för att anpassa Brunnsparken för annan användning. 

Almarna på kyrkans tomt är sjuka och kommer att behöva fällas, vilket skapar möjligheter för kyrkan att se över hela sin tomt. Målsättningen för kyrkan är att koppla tomten mer till omgivningen.

I flera dialoger har Varbergs invånare uttryckt en önskan om att utveckla miljön runt Varbergs torg. 

Vad har hänt hittills?

 • Nov 2012 - dialogworkshop med invånare, fastighetsägare, handlare och krögare
 • Jan/Feb 2013 - dialogworkshops med politiker
 • Sommar 2013 - sommar 2014 - utställning på kyrkans tomt "Idéoasen" för att uppmuntra synpunkter
 • Höst 2013 - skissuppdrag till tre arkitektbyråer
 • Dec-jan 2013/2014 - utställning av de tre skissuppdrag på Komedianten med synpunktslåda
 • Höst 2014 - inriktningsbild presenteras för kyrkan, fastighetsägare, politiker och allmänheten.
 • Vår 2015 - dialog om inriktningsbilden med ungdomar, torghandlare och skolelever
 • Vår 2015 - intervjuer på stan om inriktningsbilden
 • Höst 2015 - dialog om inriktningsbilden med köpmän och företagare
 • Höst 2015 och vår 2016 - sammanställning av inkomna synpunkter och framtagande av utvecklingsplan 
 • Vår 2016 - beslut i hamn- och gatunämnden

Deltagare i dialogerna och synpunkter som kom fram i arbetet 2012-2013PDF (pdf, 4.8 MB)

Synpunkter från medborgare på de tre skissförslagen 2014PDF (pdf, 97.5 kB)

Rapport från bedömargruppen 2014PDF (pdf, 1.8 MB)

 2013 gjordes en kulturhistorisk utredning av Kulturmiljö Halland för att få en inventering och bedömning av platsernas och objektens kulturhistoriska värden.

Kulturhistorisk utredningPDF (pdf, 9.1 MB) 

Publicerade nyheter om torgförnyelsen

Fredstrappan, ny mötesplats på torget, länk till nyhet

Elever från Lindberg skola tyckte till om torgförnyelsen, länk till nyhet

Företagare tycker till om torget, länk till nyhet

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jennie Fagerström

Hamn- och gatuförvaltningen

0709-81 00 55
jennie.fagerstrom@varberg.se

 

Synpunkter 

Skicka dina synpunkter till
Hamn- och gatuförvaltningen
Östra Långgatan 18

432 45 Varberg

hgn@varberg.se

 

ikon

Självservice & blanketter