Sök

Samhällsutveckling och planering

Varberg ska vara en attraktiv kommun att bo, leva, besöka och verka i. Kommunens strävan är att planera för en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Utvecklingsinriktningen ger en samlad bild av den långsiktiga planeringsinriktningen i kommunen.

Varberg har stora behov av nya ytor för såväl verksamheter som för bostadsbyggande. I översiktsplanen beskrivs hur Varberg planerar för hur vi i framtiden bör använda våra mark- och vattenområden.

Utveckling och tillväxt

En rad nya planer och strategier arbetas idag fram för att inom samhällsplanering och stadsbyggnad ta hänsyn till naturintressen, miljöintressen i vid mening, energiproduktion, vägar/järnvägar, kollektivtrafik, strandskydd, världsarv, olika riksintressen och jordbruksintressen som är några av de mer övergripande. Till dessa kommer sedan enskilda medborgares, organisationers och intressenters synpunkter som Varbergs kommun arbetar aktivt med att ta tillvara på exempelvis via Tyck Om Varberg.

Varbergstunneln

Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut för projekt Varbergstunneln, det vill säga ombyggnation av Västkustbanan till dubbelspår genom tunnel under Varbergs centrala delar. Detta initierar en rad aktiviteter som syftar till att underlätta genomförandet av detta stora statliga infrastrukturprojekt.

Stadsutvecklingprojektet

Projektet möjliggör också påbörjandet av de två projekt som fullmäktige antog ett intriktningsbeslut om under 2012, nämligen att omvandla stora delar av befintligt hamnområde för att möjliggöra stadsutveckling, samt nyetablering av hamnverksamhet i Farehamnen. Dessa projekt äger högsta prioritet och stora delar av samhällsbyggandet ska inriktas på att tillse att kommunen kan dra största möjliga potential av den unika möjlighet till en hållbar och attraktiv stad som nu finns.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplaneringschef

Jan Malmgren

Planeringskontoret

0340-881 08

jan.malmgren@varberg.se

Kreativ ledare/ koordinator 

Stadsutvecklingsprojekt

Håkan Cullberg

Planeringskontoret

hakan.cullberg@varberg.se

Avdelningschef

Hållbar samhällsutveckling

Anita Kryh

Planeringskontoret

0340-884 29

anita.kryh@varberg.se

Samhällsplanerare

Lina Gudmundsson

Planeringskontoret

0340-882 29

lina.gudmundsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter